artykuł nr 1

  Załącznik do uchwały Nr 827/04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2004 r.
STATUT
TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH


I  Postanowienia ogólne
§ 1

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, zwany dalej „Teatrem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”, Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: „Państwowy Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach” oraz niniejszego statutu.
§ 2
 Organizatorem Teatru jest Województwo Świętokrzyskie, które zapewnia środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 3

Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK – 11/92 w dniu 31 marca 1993 r.
§ 4
Siedzibą teatru jest miasto Kielce, a terenem działania obszar całego kraju.


II  Cele i zadania Teatru
§ 5

1. Zadaniem Teatru jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności:
1/ upowszechnianie kultury poprzez tworzenie i wystawianie widowisk teatralnych,
2/ poszukiwanie nowych form sztuki scenicznej,
3/ doskonalenie form teatralnej działalności artystycznej,
  4/ udzielanie pomocy artystycznej i instruktażowej oraz współpraca
ze społecznym ruchem kulturalnym,
  5/ spełnianie wiodącej funkcji w rozwoju kultury teatralnej na terenie
województwa świętokrzyskiego.

2. Zadania określone w ust. 1 Teatr realizuje poprzez:

  1/ organizowanie przedstawień i propagowanie sztuki teatralnej we wszystkich możliwych
  formach, zapewniając w nich udział wybitnych aktorów, reżyserów, scenarzystów itp.
  2/ prezentowanie tych przedstawień i innych form sztuki teatralnej we własnej siedzibie
oraz w terenie,
    3/ odpowiedni dobór pozycji programowych, uwzględniający ich wartość artystyczną i
      funkcję społeczną,
  4/ propagowanie twórczości scenicznej polskiej i zagranicznej,
    5/ patronowanie amatorskiemu ruchowi teatralnemu, w szczególności wspomaganie i
  popieranie młodzieżowego ruchu artystycznego,
  6/ integrowanie środowiska teatralnego województwa świętokrzyskiego.


III  Nadzór i zarządzanie Teatrem
§ 6

Nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7

Strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora Teatru, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 8

Teatr jest zarządzany przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 9

Dyrektor może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora artystycznego, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje.
§ 10

1.  Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy jednego zastępcy dyrektora.

2.  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora,
z którym dyrektor Teatru nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy.
§ 11

1.  Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, czuwa nad mieniem Teatru i
jest za nie odpowiedzialny.

2.  Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
  1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
  2/ ogólny nadzór nad majątkiem Teatru,
  3/ reprezentowanie teatru na zewnątrz,
  4/ przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych,
  sprawozdań finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
  5/ wydawanie regulaminów i rozporządzeń,
  6/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
  7/ zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami Teatru oraz podejmowanie
  decyzji wynikających ze stosunku pracy.
§ 12

Przy Teatrze może działać Rada Teatru, którą powołuje i odwołuje oraz określa w odpowiednim regulaminie jej zadania – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.


IV  Majątek i finanse Teatru
§ 13

Majątek Teatru może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Teatru.
§ 14

Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
           
§ 15
   
1.  Działalność Teatru finansowana jest z: wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji z budżetu organizatora, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2.  Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru ustala organizator.
§ 16

1.  Teatr może prowadzić – jako dodatkową – działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu
  sfinansowania działalności statutowej Teatru.
§ 17

Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób upoważnionych przez dyrektora.


V  Przepisy końcowe
§ 18

1. Połączenia, podziału oraz likwidacji Teatru może dokonać Sejmik Województwa
  Świętokrzyskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.