artykuł nr 1

Budżet 2017

STRUKTURA PRZYCHODÓW i KOSZTÓW

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów, materiałów w 2017 roku kształtowała się następująco:

Przychody własne ze sprzedaży

 

 

1. Sprzedaż usług kulturalnych

2. Przychody z najmu, sprzedaży scenografii, rekwizytów

3. Przychody ze sprzedaży mediów

4. Przychody z tyt. wypożyczenia kostiumów, scenografii

5. Sprzedaż usług reklamowych

6. Sprzedaż towarów

7. Sprzedaż materiałów

 Razem

 

 

964.093,09

 184.316,45

2.888,19

2.078,04

32.664,43

1.486,21

0,00

1.187.526,41

 

Pozostałe przychody operacyjne

 

 1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru (w tym 10.000 na 25. Plebiscyt o dziką różę)

4.834.600,00

 1. Dotacje celowe na inwestycje 
  1. zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. S. Żeromskiego” zgodnie z  umową nr  03389/17/FDK/DEK z 15.09.2017r  wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2017r. dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 100.000 zł. Wykorzystano 99.999.85 zł. Różnica 0,15 zł - zwrócono do Ministerstwa 4.01.2018 r. 

99.999,85

 1. Dotacje celowe na realizację programów dotyczących działalności statutowej :
 1. objazd spektaklu „Objazd spektaklu "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety"  Swietłany Aleksijewicz  w reżyserii Elżbiety Depty w okresie od 10 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.   w ramach programu Teatr Polska  zgodnie z  umową nr  Umowa IT/342/DO/TP/MKIDN/2017 z 22.08.2017r.dofinansowany za pośrednictwem Instytutu Teatralnego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą – 115.200 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
 2. współfinansowania wydarzenia - prezentacja spektaklu „Zachodnie wybrzeże”  Bernarda- Marie Koltesa  w reżyserii Kuby Kowalskiego w dniu 19.05.2017r.w ramach ogólnopolskiej akcji  Dzień Teatru Publicznego w Polsce zgodnie z umową IT/156/DO/BILET/MKIDN/2017 na kwotę – 5.072,00 zł. dofinansowany za pośrednictwem Instytutu Teatralnego Dotacja została wykorzystana w całości.
 3. Dofinansowanie zadania „Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny - projekt pilotażowy” zrealizowany w okresie 4.11 do 26.11.2017r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową  06624/17/DMP z dnia 08.11.2017 r. na kwotą – 50.000 zł. Wykorzystano 49.497,70 zł. Różnica 502,30zł.- zwrócono do Ministerstwa 29.01.2018 r.

169.769,70

 1. Środki finansowe z innych źródeł
 1. środki koproducenta Fundacji „ Serca bicie” na realizację spektaklu muzycznego o Andrzeju Zausze pod tytułem „ZAUCHA. Welcome to the prl” zgodnie z umową z 4.11.2016r  -140.000,00 zł. Całość środków wykorzystana.
 2. środki  Miejski Urząd Pracy – częściowa refundacja zatrudnienia osób bezrobotnych – 7.987,53 zł.
 3. środki od Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru na współorganizację 25. Plebiscyt Publiczności „o dziką różę – 4.000,00 zł.

151.987,53

 1. Inne dopłaty i refundacje

 

 1. Odpis rat dotacji z rozliczeń międzyokresowych

126.068,76

 1. Pozostałe przychody operacyjne

12.079,67

 1. Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych

0,00

Razem

5.394.505,51

Przychody finansowe

 

Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych  

0,00

 Ogółem przychody Teatru

6.582.031,92

 

 

Koszty rodzajowe z roku 2017 kształtowały się w sposób następujący :

 1. Zużycie materiałów w tym:
 1. materiały 273.225,83

b)   energia, gaz, olej opałowy, woda   150.559,66

423.785,47

 1. Usługi obce
 1. konserwacje, naprawy i bieżące remonty   20.741,68
 2. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp.   50.570,86
 3. koszty bankowe i z zakresu pośrednictwa finansowego  12.034,91
 4. usługi transportowe   62.989,13
 5. koszt utrzymania  taboru samochodowego 1.896,47
 6.  remont mieszk. własnościowego K-ce ul. Piłsudskiego 40/80   3.643,69
 7. pozostałe  usługi   32.928,23
 8. remont mieszkania służbowego ul. Kowalczewskiego 2/9     6.490,11

201.295,08

 1. Podatki i opłaty
 1. podatek VAT nie podlegający odliczeniu 24.455,42
 2. podatek od nieruchomości i  gruntowy   1.520,59
 3. wpłaty na PFRON 0,00
 4. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.339,96
 5. pozostałe podatki i opłaty 544,07

32.860,04

 1. Wynagrodzenia w tym: z tego dot. inwestycji 134.998,00  

a) wynagrodzenia  osobowe,  z tego dot. inwestycji 85.613,00 3.204.651,60

b) honoraria 825.234,08

c) wynagrodzenia bezosobowe, z tego dot. inw. 24.385,00   196.339,58

d)  nagrody konkursowe dot. inwestycji „Przebudowa, rozbud..   25.000,00

  z tego dotyczy kosztów inwestycji  25.000,00

4.251.225,26

minus 134.998,00

 1. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    z tego dotyczące inwestycji - 17.334,01 

639.193,13

minus 17.334,01 

 1. Odpisy na ZFSS

90.592,33

 1. BHP, szkolenia i inne

24.651,96

 1. Pozostałe koszty rodzajowe
 1. czynsze i wynajmy   113.143,12
 2. tantiemy autorskie 142.606,19
 3. obsługa prawna 10.950,00
 4. ubezpieczenia 14.016,66
 5. czasopisma                                         3.612,43
 6. usług kulturalne pozostałe związane z  produkcją spektakli   99.526,00  
 7. zakup spektakli, nagranie spektakli   47.140,00
 8. projekcje filmowe do spektakli 7.000,00
 9. zakup spektakli Kielecki Międzynarodowy Festiwal …   57.648,40

495.642,80

 1. Amortyzacja
 1. amortyzacja wg stawek + jednorazowa   101.240,41
 2. amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych 216.068,76

317.309,17

 1. Podróże służbowe

52.980,53

 1. Koszty reklamy

259.207,14

 1. Koszty reprezentacji 

3.326,80

 1. plus saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych

  kosztów do rozliczenia na "zespół 5" w 2017 (BO 7.626,96 zł minus BZ 9.208,08 zł= saldo – 1.581,12 zł.)

– 1.581,12

  Razem

6.638.156,60

152.332,01 księgowane na konto  080 - Inwestycje

 1. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)

314,29

 1. Pozostałe koszty finansowe (różnice kursowe)

127.84

 1. Pozostałe koszty operacyjne, w tym roczne rozliczenie  VAT

9.474,97

 1. Koszty inwestycji w nieruchomość

0,00

Ogółem

6.648.073,70

Wynik finansowy (strata  bilansowa brutto) za rok 2017 wyniosła – 66.041,78 zł.