artykuł nr 1

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego”

artykuł nr 2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce informuje, że w dniu 14.04.2022 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego”, Nr referency...