artykuł nr 1

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/


Kielce: Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Numer ogłoszenia: 133661 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach , ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3446048, faks 041 3444765.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zakup sprzętu oświetleniowego: - Kompaktowa konsoleta oświetlenia - 1 szt. - Modułowe rozszerzenie playbacków do konsolety - 1 szt. - Bramka Ethernet- dedykowana do konsolety oświetlenia - 1 szt. - Monitor zewnętrzny dotykowy - 1 szt. - Reflektor- 4 szt. - Reflektor profilowy- 10 szt. - Przenośny regulator napięcia 12 kanałów - 1 szt. - Reflektor- 6 szt. - Reflektor- 6 szt. - Reflektor profilowy - 4 szt. - Maszyna do wytwarzania mgły - 1 szt. - Laptop - 1 szt. 2) zakup sprzętu akustycznego: - Konsoleta cyfrowa - 1 szt. - Multicore - 1 szt. - Kolumna pasywna - 2 szt. - Subwoofer aktywny - 2 szt. - Statyw kolumnowy - 2 szt. - Mikrofon dynamiczny do stopy perkusyjnej - 1 szt. - Mikrofon dynamiczny - 2 szt. - Multicore - 1 szt. - Mikrofon pojemnościowy - 2 szt. - Pojemnościowy mikrofon zawieszany - 2 szt. - Słuchawki zamknięte - 1 szt. - System intercomowy - 1 szt. (wraz z montażem) - Tablet - 1 szt. - Mikrofonowe systemy bezprzewodowe - 10 szt. * Mikrofon * Odbiornik - Systemy nagłowne - 10 szt. * Odbiornik * Nadajnik * Mikrofon - Krótkofalówka - 3 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 1a oraz nr 1b do SIWZ W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zwany dalej sprzętem do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego przy udziale upoważnionego pracownika oddelegowanego przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania Systemu intercomowego, o którym mowa w pkt. 12 załącznika nr 1b do SIWZ. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia. - oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2015 r.) - przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. - wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 31.50.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał: minimum jedną dostawę sprzętu akustycznego oraz jedną dostawę sprzętu oświetleniowego o łącznej wartości brutto minimum 80 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 100 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia w którym dla każdego produktu należy określić nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin dostawy - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie