artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 133661-2016 z dnia 2016-07-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zakup sprzętu oświetleniowego: - Kompaktowa konsoleta oświetlenia - 1 szt. - Modułowe rozszerzenie playbacków do konsolety - 1 szt. - Bramka Ethernet- dedykowana do konsolety oświetlenia - 1 szt. -...
Termin składania ofert: 2016-07-27


Numer ogłoszenia: 141277 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133661 - 2016 data 13.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3446048, fax. 041 3444765.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zakup sprzętu oświetleniowego: - Kompaktowa konsoleta oświetlenia - 1 szt. - Modułowe rozszerzenie playbacków do konsolety - 1 szt. - Bramka Ethernet- dedykowana do konsolety oświetlenia - 1 szt. - Monitor zewnętrzny dotykowy - 1 szt. - Reflektor- 4 szt. - Reflektor profilowy- 10 szt. - Przenośny regulator napięcia 12 kanałów - 1 szt. - Reflektor- 6 szt. - Reflektor- 6 szt. - Reflektor profilowy - 4 szt. - Maszyna do wytwarzania mgły - 1 szt. - Laptop - 1 szt. 2) zakup sprzętu akustycznego: - Konsoleta cyfrowa - 1 szt. - Multicore - 1 szt. - Kolumna pasywna - 2 szt. - Subwoofer aktywny - 2 szt. - Statyw kolumnowy - 2 szt. - Mikrofon dynamiczny do stopy perkusyjnej - 1 szt. - Mikrofon dynamiczny - 2 szt. - Multicore - 1 szt. - Mikrofon pojemnościowy - 2 szt. - Pojemnościowy mikrofon zawieszany - 2 szt. - Słuchawki zamknięte - 1 szt. - System intercomowy - 1 szt. (wraz z montażem) - Tablet - 1 szt. - Mikrofonowe systemy bezprzewodowe - 10 szt. * Mikrofon * Odbiornik - Systemy nagłowne - 10 szt. * Odbiornik * Nadajnik * Mikrofon - Krótkofalówka - 3 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 1a oraz nr 1b do SIWZ W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zwany dalej sprzętem do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego przy udziale upoważnionego pracownika oddelegowanego przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania Systemu intercomowego, o którym mowa w pkt. 12 załącznika nr 1b do SIWZ. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia. - oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2015 r.) - przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. - wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej..
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie I: zakup sprzętu oświetleniowego: - Kompaktowa konsoleta oświetlenia - 1 szt. - Modułowe rozszerzenie playbacków do konsolety - 1 szt. - Bramka Ethernet- dedykowana do konsolety oświetlenia - 1 szt. - Monitor zewnętrzny dotykowy - 1 szt. - Reflektor- 4 szt. - Reflektor profilowy- 10 szt. - Przenośny regulator napięcia 12 kanałów - 1 szt. - Reflektor- 6 szt. - Reflektor- 6 szt. - Reflektor profilowy - 4 szt. - Maszyna do wytwarzania mgły - 1 szt. - Laptop - 1 szt. Zadanie II zakup sprzętu akustycznego: - Konsoleta cyfrowa - 1 szt. - Multicore - 1 szt. - Kolumna pasywna - 2 szt. - Subwoofer aktywny - 2 szt. - Statyw kolumnowy - 2 szt. - Mikrofon dynamiczny do stopy perkusyjnej - 1 szt. - Mikrofon dynamiczny - 2 szt. - Multicore - 1 szt. - Mikrofon pojemnościowy - 2 szt. - Pojemnościowy mikrofon zawieszany - 2 szt. - Słuchawki zamknięte - 1 szt. - System intercomowy - 1 szt. (wraz z montażem) - Tablet - 1 szt. - Mikrofonowe systemy bezprzewodowe - 10 szt. * Mikrofon * Odbiornik - Systemy nagłowne - 10 szt. * Odbiornik * Nadajnik * Mikrofon - Krótkofalówka - 3 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 1a oraz nr 1b do SIWZ W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia zwany dalej sprzętem do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego przy udziale upoważnionego pracownika oddelegowanego przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania Systemu intercomowego, o którym mowa w pkt. 12 załącznika nr 1b do SIWZ. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia. - oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2015 r.) - przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. - wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
 • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych).
 • W ogłoszeniu powinno być: WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla Zadania I - 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) Dla Zadania II - 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał: minimum jedną dostawę sprzętu akustycznego oraz jedną dostawę sprzętu oświetleniowego o łącznej wartości brutto minimum 80 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał: Dla Zadania I - minimum jedną dostawę sprzętu akustycznego o łącznej wartości brutto minimum 40 000,00 zł. Dla Zadania II - minimum jedną dostawę sprzętu oświetleniowego o łącznej wartości brutto minimum 40 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
 • W ogłoszeniu jest: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 100 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości..
 • W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży Dla zadania I - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 50 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości; Dla zadania II - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 50 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32.

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

dla Wykonawców nr 1

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwa zadania. W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników nr 1, 4, 5, 6 dokumenty w obowiązującym brzmieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej w dniu 18.07.2016 r.

 

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dniu 18.07.2016r. zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

 

W związku z modyfikacją zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia to 28.07.2016 godzina pozostaje bez zmian.