artykuł nr 1

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności...

Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa u...