artykuł nr 1

  Załącznik do uchwały Nr 1184/12
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 20 czerwca 2012 r.
STATUT
TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH


I  Postanowienia ogólne
 
§ 1

1.  Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, zwany dalej „Teatrem”, jest instytucją kultury powołaną do prowadzenia działalności artystycznej.
2.   Teatr działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”,
2)   Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: „Państwowy Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach”,
3) niniejszego statutu.
§ 2
 
Organizatorem Teatru jest Województwo Świętokrzyskie.
§ 3

Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
§ 4
Siedzibą Teatru jest miasto Kielce, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 

II zadania I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Teatru
 

§ 5
 
1.   Zadaniem Teatru jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa
oraz tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności:
1)   tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki teatralnej,
2)   propagowanie twórczości scenicznej polskiej i zagranicznej,
3)   poszukiwanie nowych form sztuki scenicznej,
4)   doskonalenie form teatralnej działalności artystycznej,
5) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, w tym udzielanie pomocy artystycznej i instruktażowej.
2.   Zadania określone w ust. 1 Teatr realizuje poprzez:
1)   tworzenie i wystawianie przedstawień teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych, zapewniając w nich udział wybitnych aktorów, reżyserów, scenarzystów itp.,
2)   prezentowanie przedstawień i innych form sztuki teatralnej we własnej siedzibie
oraz w kraju i za granicą,
3)   odpowiedni dobór pozycji programowych, uwzględniający ich wartość artystyczną
i funkcję społeczną,
4)  współpracę z instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i kulturalnymi
w realizacji przedsięwzięć z dziedziny tworzenia i promocji twórczości teatralnej,
6)   prowadzenie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży i wspieranie amatorskiego ruchu teatralnego,
7)   prowadzenie innej działalności, zbieżnej z celami i pozostałymi zadaniami Teatru.

 

 

III. Nadzór i zarządzanie Teatrem
 
§ 6
 
Nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
 
§ 7
 
Strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru,
na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
 

§ 8
 
1.   Dyrektor Teatru zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.
3. Główny Księgowy Teatru aprobuje w formie parafy dokumenty związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych w zakresie ich zgodności z planem finansowym instytucji.
 
§ 9
 
1.   Dyrektor może powołać kolegium doradcze i opiniodawcze w sprawach związanych
z działalnością Teatru.
2.   Skład kolegium ustala Dyrektor, przy czym Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
ma prawo desygnowania jednego przedstawiciela jako członka przedmiotowego organu.
3.   Zasady i tryb działania oraz liczbę członków kolegium określa regulamin nadany
przez Dyrektora.
4.   Dyrektor uzgadnia regulamin kolegium z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.
 
IV. finanse Teatru
 
§ 10
 
1.   Działalność Teatru finansowana jest z:
1) dotacji z budżetu organizatora,
2)   wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,
3)   wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4)   środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2.   Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru ustala organizator.
 
§ 11
 
1.   Teatr może prowadzić - jako dodatkową - działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu sfinansowania działalności statutowej Teatru.
 
 
V. POSTANOWIENIA końcowe
 
§ 12
 
 Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.