artykuł nr 1

MAJĄTEK TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
 
 
Zgodnie z prowadzoną ewidencją składników majątkowych Teatru im. Stefana Żeromskiego ich stan na 31.12.2006 ( wartość księgowa brutto )przedstawia się następująco:
 
Budynki i lokale 1.648.067,43
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20.227,69
Kotły i maszyny energetyczne 50.490,92
Maszyny, urządzenia i aparaty ogól. zastosowania 115.713,49
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 403,00
Urządzenia techniczne 706.909,25
Środki transportu 104.248,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 82.260,27
Razem 2.728.320,05
Wartości niematerialne i prawne 16.045,00
Łączna wartość majątku Teatru 2.744.365,05