artykuł nr 1

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

  Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce informuje, że w dniu 14.04.2022 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu VAN/BUS dla potrzeb Teatru im. S. Żeromskiego”, Nr referencyjny: 1/2022.

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny oferty, które zakończono w dniu 20.04.2022 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Tandem Sp. z o. o., Będzin, Filia: Kielce,

 

która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

 

Numer
oferty

Nazwa i siedziba wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium termin dostawy

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Tandem Sp. z o.o.,

Będzin, Filia: Kielce

60,00

40,00

100,00

 

 

Załączniki:
informacja_o_wynikach.doc53 KB