artykuł nr 1

Przetarg 2/2007

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach działając na podstawie art.70 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami) prosi o złożenie oferty w trybie zapytania o cenę dotyczącą wykonania usług poligraficznych w okresie od września 2007 roku do 30 września 2009 roku wg specyfikacji:
- plakatów (nakład: 150 i 500 szt. w jedno, dwu, czterech kolorach, w formacie B-1, B-2, na papierze offsetowym 90, 130 kredzie 90 , 120),
- programu w formacie A4 (nakład: 1500 szt. czarnobiałe w dwu kolorach na pierwszej stronie, 12 stron, papier gazetowy),
- wydawnictwo okazjonalne (format A-4, 500 szt. , jeden kolor, papier gazetowy, 20 stron),
- repertuaru dwumiesięcznego (w formacie 70/21cm druk obustronny, w jednym kolorze nakład 3000 szt. na papierze kredowym 120),
- karnetu teatralnego (nakład 500 szt. na papierze: karton, plastik w kolorach 4+1 w formacie 9/6 cm, raz w roku)
- ulotki ( nakład 1000 szt. w formacie A-4 , papier offset 110, kolory 1, 4) ,
- sztrajfu (nakład 150 i 500 szt. ,w formacie 70/25 cm w jednym i dwu kolorach),
- zaproszenie (nakład 300 i 500 szt., w formacie 25/10 cm drukowane dwustronnie na papierze kredzie, karton ozdobny w jednym i dwu kolorach).
 
Druki: plakat i program, zaproszenia wykonywane będą każdorazowo do premiery (od 10 do 14 premier, w przypadku dużego zainteresowania przedstawieniem możliwe dodruki w ilości:150, 300, 500 szt.), plakat z repertuarem miesięcznym około 20 razy, sztrajf i ulotki okazjonalnie, wydawnictwo okazjonalne , repertuar dwumiesięczny 10 razy, karnet teatralny 2 razy, przewidywany łączny koszt zamówienia 80.000,00 zł netto w okresie obowiązywania umowy.
Oferta powinna zawierać wyłącznie cenę netto (bez VAT) druku 1 sztuki: plakatu, sztrajfu, programu, repertuaru, karnetu teatralnego, ulotki, zaproszenia.
W ofercie prosimy określić czas wykonania usługi.
 
Oferty prosimy składać w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2007 r. do godz.12.00 w sekretariacie Teatru, ul Sienkiewicza 32.
Termin otwarcia ofert – dnia 05.09.2007 r. O godz.13.00.
Wadium nie obowiązuje.
Przewidywany termin zawarcia umowy 13 września 2007 roku.