artykuł nr 1

"Przetararg nieograniczony na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego"

  KIELCE, dnia 23.04.2013r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pod nazwą:

 

 „Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego”

 

Klasyfikacja CPV – 34 11 60 00-3

" Pojazdy silnikowe do przewozu mniej niż 10 osób"

 

1.   Zamawiający:

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32,

NIP: 657-10-06-022

zwany dalej Teatrem

tel.: 041-344-60-48, fax 041-344-47-65,

www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078, Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz. 143, Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 484, Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 1429, Dz. U. z 2012 r., poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529)

 

2.   Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia :dostawy

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Samochód użytkowy typu VAN/MINIBUS przeznaczony do transportu 9 osób, fabrycznie nowy, spełniający (minimum) poniższe wymagania:

 

3.1 Rodzaj pojazdu

3.1.1   Samochód fabrycznie nowy 2013 rok produkcji

3.1.2   Typ: VAN/MINIBUS osobowy

3.1.3   Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowany do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 miejsca)

3.1.4   Długość całkowita pojazdu: do 5300 mm

3.1.5   Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): do 2000 mm

3.1.6   Wysokość pojazdu: do 2000 mm

3.1.7   Rozstaw osi pojazdu: minimum 3400 mm

3.1.8   Nadwozie z powiększoną przestrzenią ładunkową za 3 rzędem siedzeń

3.1.9   Kolor nadwozia: bordowy ewentualnie brązowy - do ustalenia z zamawiającym

 

3.2 Silnik

3.2.1   Wysokoprężny (diesel), rodzaj paliwa - olej napędowy

3.2.2   Pojemność silnika minimum 1900 cm³

3.2.3   moc silnika minimum 110 KM

3.2.4   Napęd na koła przednie

 

3.3   Wyposażenie minimum

3.3.1   Skrzynia biegów: minimum 6 biegowa + wsteczny

3.3.2   Układ kierowniczy ze wspomaganiem

3.3.3   Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie dodatkowymi funkcjami takim jak np. radiem, telefonem komórkowym, tempomatem), z regulacją położenia, pokryta skórą

3.3.4   Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ze wspomaganiem

3.3.5   System wspomagania siły hamowania

3.3.6   System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

3.3.7   System stabilizacji toru jazdy

3.3.8   System kontroli trakcji

3.3.9   Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

3.3.10 Poduszki powietrzne: minimum 2 (dla kierowcy i pasażera)

3.3.11 Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa z przodu

3.3.12 Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa

3.3.13 Możliwość szybkiego demontażu 2 i 3 rzędu siedzeń

3.3.14 Możliwość złożenia 3 rzędu siedzeń w celu powiększenia przestrzeni ładunkowej

3.3.15 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i na odcinku lędźwiowym oraz   podłokietnikiem

3.3.16 Tylna klapa z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem, boczne drzwi przesuwane z prawej strony

3.3.17 Komputer pokładowy

3.3.18 Immobilizer

3.3.19 Tempomat

3.3.20 Autoalarm aprobowany przez firmy ubezpieczeniowe

3.3.21 System bezprzewodowej obsługi telefonu (bluetooth lub równoważny)

3.3.22 Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem

3.3.23 Pełnowymiarowe koło zapasowe

3.3.24 Dodatkowy komplet kół zimowych (4 szt. opony + felgi)

3.3.25 Klimatyzacja automatyczna dwu strefowa (z regulacją przód - tył)

3.3.26 Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę

3.3.27 Wentylacja kabiny z recyrkulacją powietrza, filtr przeciwpyłkowy

3.3.28 Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości, spryskiwaczem, czujnikiem deszczu

3.3.29 Elektrycznie regulowane szyby boczne

3.3.30 Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie lub sygnalizacja informująca o niewyłączonych światłach

3.3.31 Trzecie światło STOP

3.3.32 Światła przeciwmgielne przednie

3.3.33 Czujniki parkowania zamontowane z tyłu pojazdu

3.3.34 Oświetlenie wewnętrzne przestrzeni pasażerskiej i w przedziale bagażowym

3.3.35 Lusterka zewnętrzne boczne sterowane elektrycznie z podgrzewaniem

3.3.36 Radioodtwarzacz CD wraz z instalacją i głośnikami, zintegrowany z systemem nawigacji satelitarnej GPS z aktualnymi mapami Polski

3.3.37 Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą wymogi DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe (9 szt.), gaśnicę, zapasowy komplet żarówek

 

4.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

5.   Termin wykonania zamówienia: określa się na dzień 3 września 2013 roku

 

6.   Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

 

7.   Warunki udziału w postępowaniu:

7.1 Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy Pzp – oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy

7.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp – oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy

7.3 Do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy

 

8.   Sposoby porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami:

We wszelkich sprawach dotyczących postępowania należy porozumiewać się drogą pisemną lub fax-em niezwłocznie potwierdzonym pisemnie.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

 

9.   Osoba upoważniona do kontaktu:

Jacek Pomarański: tel. 041 344 60 48 wew. 40 , kom. 506 111 296

e-mail: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl

 

10. Termin związania ofertą:

Zamawiający przewiduje 30 dniowy termin związania złożoną ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

11. Sposób przygotowania oferty:

11.1 Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

11.2 Oferta ma zawierać dokładny opis oferowanego pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem  punktu 3 niniejszej specyfikacji.

11.3 Oferta ma zawierać cenę netto wyrażoną w złotych, wysokość stawki podatku VAT oraz cenę brutto. Cena ofertowa stanowi cenę łączną wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

11.4 W ofercie należy określić warunki sprzedaży, tj. warunki gwarancji, serwisu pogwarancyjnego i terminu realizacji zamówienia.

11.5 Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt.7 specyfikacji.

 

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

12.1 Zamknięte koperty z napisem:

„Oferta na zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego

 należy składać w sekretariacie Teatru – pok. Nr 1, do dnia 20 maja 2013 roku do godziny 12.00

12.2 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu i dniu o godz. 13.00

 

13. Kryterium wyboru oferty i sposób jego obliczania: cena =100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spełniająca warunki niniejszej Specyfikacji.

 

14. Wadium: nie wymagane

 

15. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę:

Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”.

Wynik przetargu zamawiający ogłosi w swojej siedzibie, na swojej stronie internetowej BIP (http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/) oraz prześle zawiadomienie do wszystkich oferentów.

 

16. Formalności do zawarcia umowy

Oferent, którego oferta została wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy z Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych w ustawie Pzp, Kodeksu Cywilnego, niniejszej specyfikacji oraz przyjętej oferty.

Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż po siedmiu dniach od daty wyboru oferty.

W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez oferenta, Zamawiający dokonuje ponownego wyboru nowej oferty z pozostałych spełniających warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

17. Istotne postanowienia dla Zamawiającego, które będą wprowadzone do treści umowy.

17.1 Cena jest wartością ostateczną.

17.2 Gwarancja 24 miesięczna, a w przypadku gdy producent pojazdu daje gwarancję dłuższą na  poszczególne elementy i podzespoły lub cały pojazd– gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może być krótsza niż ta, której udziela producent.

17.3 Płatność za zrealizowanie zamówienia: Zamawiający ureguluje w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury oraz dostawy, wolnego od wad fizycznych i prawnych samochodu wymienionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17.4 Kary umowne: w przypadku nieterminowego wykonania umowy przez Wykonawcę, będą naliczone przez Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,05% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

W przypadku nieterminowej płatności za wykonaną umowę Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.