artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

 

Kielce, dnia 26.06.2013 r.
 
 wg rozdzielnika
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH
 
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce, informuje, że w dniu 21.06.2013 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont poddasza i dachu oficyny zachodniej w budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32”, numer postępowania: 4/2013
 
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
 
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 26.06.2013r. o godz. 08:15.
 
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najniższą ceną złożył Wykonawca :
 
 Numer oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto oferty
w PLN
Ilość punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena brutto
1
HEINICH-INVESTMENT
ul. Wapiennikowa 10A
25-112 Kielce
552 639,00
100,00
 
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 26.06.2013 r.
Wyk w 4 egz.
1. Wykonawca egz. 1
2. Egz. 2 strona internetowa
3. Egz. 3 Tablica ogłoszeń
4. Egz. nr 4 a/a
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
 
podpis na oryginale

                                                  Piotr Szczerski

 

Załączniki:
informacje o wynikach.doc54 KB