artykuł nr 1

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zadanie 1 i 2

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Zadanie 1 i 2

 

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 04.10.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, numer referencyjny: 1/2017.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 1 oraz zadanie 2, nie złożono żadnej oferty, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy postępowanie unieważniono.

 

Załączniki:
informacja o unieważnieniu626 KB