artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce,  ul. Sienkiewicza 32 na czas określony 10.11.2015 - 31.08.2019 r.

I. Formalne wymagania kwalifikacyjne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki artystyczne,
2) doświadczenie zawodowe:
a) 5-letni staż pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność artystyczną, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub
b) 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z pracą artystyczną lub
c) 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu samodzielnej pracy artystycznej,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) przedstawienie programowej, organizacyjnej i ekonomicznej koncepcji funkcjonowania Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach,
5) dobry stan zdrowia.

II. Preferowane dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:
1) ukończone studia na kierunku reżyseria teatralna,
2) ukończone studia z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze,
3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim liczącym co najmniej 30 osób, składającym się m.in. z pracowników artystycznych,
4) znajomość przepisów związanych z zarządzaniem samorządową instytucją kultury,
5) doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z UE,
6) znajomość ośrodków artystycznych, teatralnych w kraju,
7) znajomość języka obcego.

III. Wymagane dokumenty:
1) deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację wraz z danymi kontaktowymi (adres pocztowy, telefon, e-mail),
2) życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,  
3) koncepcja funkcjonowania Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, uwzględniająca poziom dotacji organizatora oraz zobowiązania związane z zaplanowanymi do realizacji  przedsięwzięciami artystycznymi (do 10 stron A4 w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6) zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem oferty przez lekarza medycyny pracy),
7) oświadczenia kandydata:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
d) że aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w ww. zakresie,
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

Do ofert mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, rekomendacje, opinie, recenzje.

IV. Sposób i termin złożenia dokumentów
1. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
2. Kserokopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem.
3. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce,

w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 21 września 2015 r. do godz. 15.00.

4. Na kopercie należy zamieścić adres zwrotny, numer telefonu oraz dopisek „Konkurs na dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach” (decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach).

 V. Informacje dodatkowe

1. Regulamin konkursu oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego http://bip.sejmik.kielce.pl/.
2. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach można uzyskać w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, ul. Paderewskiego 34 A, tel. 41 341 62 18 (19 lub 15) fax 41 344 36 11. Podstawowe dokumenty organizacyjne Teatru dostępne są na stronie http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/.
3. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego http://bip.sejmik.kielce.pl/.
4. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie.
5. Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

 


LINK do źródła na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego