artykuł nr 1

Budżet 2015

STRUKTURA PRZYCHODÓW  i kosztów Teatru w 2015r

 

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów, materiałów w 2015 roku kształtowała się następująco:

Przychody własne ze sprzedaży

 

 

1. Sprzedaż usług kulturalnych

877.088,82

2. Przychody z najmu i dzierżawy

108.110,81

3. Przychody ze sprzedaży mediów

12.908,56

4. Przychody z tyt. wypożyczenia kostiumów, scenografii

1.773,76

5. Sprzedaż usług reklamowych

19.050,55

6. Sprzedaż towarów

0,00

7. Sprzedaż materiałów

0,00

Razem   

1.018.932,50 

 

 

Pozostałe przychody operacyjne

 

1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru

4.125.000,00

2. Dotacje celowe na realizację programów:

 1. objazd spektaklu „Jakiś i Pupcze” Hanocha Levina w reżyserii Piotra Szczerskiego  w okresie od 29 września do 30 listopada 2015 roku, w ramach programu Teatr Polska  zgodnie z  umową nr  IT/285/DO/TP/MKIDN/2015 dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą – 109.100 zł.
 2. Kobieta pisana mężczyzną – premiera spektaklu Hrabina Batory w reżyserii Wiktora Rubina  dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą – 50.000 zł. w ramach  programu Wydarzenia Artystyczne zgodnie z umową 07184/15DMP
 3. 250-lecie Teatru Polskiego dofinansowanie spektaklu Dzieje Grzechu 6.657 zł.
 4. premiera spektaklu Lordy Mateusza Pakułydofinansowanie w ramach   21. Ogólnopolskiego Konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej - refundacja części kosztów przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - 12.000 zł.

177.757,00

3. Dotacje celowe na realizację prac remontowych

 

4. Inne dopłaty i refundacje

 

5. Odpis rat dotacji z rozliczeń międzyokresowych

142.121,04

6. Pozostałe przychody operacyjne

12.432,21

7. Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych

23.211,64

Razem

4.480.521,89

Przychody finansowe  

 

- przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych

0,00

Zyski nadzwyczajne

 

0,00

 

 Ogółem przychody Teatru

5.499.454,39

 

 

 

Koszty rodzajowe z roku 2015 kształtowały się w sposób następujący :

 1. Zużycie materiałów w tym:
 1. materiały 201.165,54
 2. energia, gaz, olej opałowy, woda   168.689,21

369.854,75

 1. Usługi obce
 1. konserwacje, naprawy i bieżące remonty   17.962,29
 2. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp. 36.674,83
 3. koszty bankowe i z zakresu pośrednictwa   8.050,82
 4. usługi transportowe   31.664,60 
 5. koszt utrzymania  taboru samochodowego       10.654,96
 6. ochrona elewacji frontowej przed ptakami    867,30
 7. pozostałe   4.906,42
 8. remont kapitalny mieszkania 12-oficyna wschodnia 8.994,97
 9. remont mieszkania służbowego ul. Hoża 54/44 5.104,80
 10. remont instalacji  sygnalizacji pożaru 6.925,85

141.806,84

 1. Podatki i opłaty
 1. podatek VAT nie podlegający odliczeniu   28.018,57
 2. podatek od nieruchomości i  gruntowy   2.186,79
 3. wpłaty na PFRON         1.668,00
 4. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.510,50
 5. pozostałe podatki i opłaty 193,33

38.577,19

 1. Wynagrodzenia w tym:

a) wynagrodzenia  osobowe   2.909.277,70

b)   honoraria 674.096,59

c) wynagrodzenia bezosobowe 173.549,00

3.756.923,29

 1. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

595.731,55

 1. Odpisy na ZFSS

76.031,72

 1. BHP, szkolenia i inne

21.332,16

 1. Pozostałe koszty rodzajowe
 1. czynsze i wynajmy   87.454,42
 2. tantiemy autorskie 44.553,07
 3. obsługa prawna   300,00
 4. ubezpieczenia     12.855,00
 5. czasopisma         6.809,94
 6. pozostałe   61.870,74
 7. koszty związane z pogrzebem Dyrektora Teatru   10.267,19

224.110,36

 1. Amortyzacja
 1. amortyzacja wg stawek + jednorazowa   108.959,91
 2. amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych   142.121,04

 

 251.080,95

 1. Podróże służbowe

11.037,63

 1. Koszty reklamy

162.484,27

 1. Koszty reprezentacji 

4.290,34

 1. plus saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych

  kosztów do rozliczenia na "zespół 5" w 2015 roku

( BO 11.845,26 zł. – BZ11.176,74 = saldo +668,52zł.)

+668,52

 

Razem

5.653.929,57

 1. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)

28,70

 1. Pozostałe koszty finansowe( różnice kursowe)

0,00

 1. Pozostałe koszty operacyjne

299,83

 1. Koszty inwestycji w nieruchomość

0,00

Ogółem

5.654.258,10   

 

  Wynik finansowy (strata  bilansowa brutto) za rok 2015 wyniosła – 154.803,71 zł