artykuł nr 1

Budżet 2016

STRUKTURA PRZYCHODÓW i KOSZTÓW

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów, materiałów w 2016 roku kształtowała się następująco:

Przychody własne ze sprzedaży

 

 

 1. Sprzedaż usług kulturalnych

1.029.015,19

 1. Przychody z najmu i dzierżawy

110.854,19

 1. Przychody ze sprzedaży mediów

11.782,07

 1. Przychody z tyt. wypożyczeń kostiumów, scenografii

621,95

 1. Sprzedaż usług reklamowych

13.338,52

 1. Sprzedaż towarów

48,78

 1. Sprzedaż materiałów

0,00

Razem  

1.165.660,07

Pozostałe przychody operacyjne

 

 1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru (w tym 15.000 na Plebiscyt o dziką różę)

4.686.000,00

 1. Dotacje celowe na inwestycje

194.232,00

 1. Dotacje celowe na realizację programów:
 1. objazd spektaklu „Dzieje grzechu” Stefana Żeromskiego w adaptacji Radosława Paczochy, w reżyserii Michała Kotańskiego w okresie od 13 września do 29 listopada 2016 roku, w ramach programu Teatr Polska  zgodnie z  umową nr  IT/250/DO/TP/MKIDN/2016 z 12 sierpnia 2016r dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą – 183.450 zł. 
 2. pokrycie części kosztów projektu w ramach współpracy przy realizacji  prezentacji spektaklu "Samotność pól bawełnianych" w reżyserii Radosława Rychcika podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Tempo_Festiwal w Rio de Janeiro w dniach 18-19.10.2016r. oraz Sesc Belenzinho w Sao Paulo w dniach 21-22.10.2016r  zgodnie  z umową nr 843/2016 z dnia 11.10.2016r. z Instytutem Adama Mickiewicza w wysokości 35.902,62zł.+2.563,08 zł.
 3. dofinansowanie spektaklu „Samotność pól bawełnianych”  Bernarda Marie Koltesa  w reżyserii Radosława Rychcika w dniu 21.05.2016r.w ramach ogólnopolskiej akcji  II Dzień Teatru Publicznego w Polsce zgodnie z umową IT/55/DO/BILET/MKIDN/2016 kwotą - 6.657 zł.
 4. dofinansowanie spektaklu „ Hrabina Batory” w ramach 22.Ogólnopolski Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8.000 zł.

 

236.572,70

 1. Dotacje celowe na realizację prac remontowych

 

 1. Inne dopłaty i refundacje

 

 1. Odpis rat dotacji z rozliczeń międzyokresowych

11.467,08

 1. Pozostałe przychody operacyjne

18.666,62

 1. Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych

11.463,42

 Razem

5.158.401,82

Przychody finansowe  

 

 1. Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych

0,00

Zyski nadzwyczajne

0,00

 Ogółem przychody Teatru

6.324.062,52

 

 Koszty rodzajowe z roku 2016 kształtowały się w sposób następujący :

 1. Zużycie materiałów w tym:
 1. materiały 288.727,6
 2. energia, gaz, olej opałowy, woda 144.052,86

432.780,47

 1. Usługi obce
 1. konserwacje, naprawy i bieżące remonty   23.600,59
 2. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp.   45.900,13
 3. koszty bankowe i z zakresu pośrednictwa 10.376,51
 4. usługi transportowe   38.406,61
 5. koszt utrzymania  taboru samochodowego   21.002,72
 6. remont gabinetu dyrektora   12.132,34
 7. pozostałe   39.254,63
 8. remont mieszkania służbowego ul. Warszawska 161/193   27.420,94
 9. remont mieszkania służbowego ul. Warszawska 157/9   42.441,15
 10. strona internetowa Teatru 7.000,00
 11. Internet światłowodowy   8.000,00
 12. remont mieszkania służbowego ul. Kowalczewskiego 3/18    2.407,44

277.943,06

 1. Podatki i opłaty
 1. podatek VAT nie podlegający odliczeniu   18.866,91
 2. podatek od nieruchomości i  gruntowy   1.762,56
 3. wpłaty na PFRON   3.637,00
 4. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   6.339,96
 5. pozostałe podatki i opłaty   157,67

30.764,10

 1. Wynagrodzenia w tym:

a) wynagrodzenia  osobowe 2.921.172,93

b)   honoraria   893.332,29

c) wynagrodzenia bezosobowe   161.004,67

3.975.509,89

 1. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

616.504,05

 1. Odpisy na ZFSS

78.624,33

 1. BHP, szkolenia i inne

16.520,22

 1. Pozostałe koszty rodzajowe
 1. czynsze i wynajmy 94.714,89
 2. tantiemy autorskie   91.704,84
 3. obsługa prawna   8.850,00
 4. ubezpieczenia 10.635,99
 5. czasopisma 4.956,06
 6. pozostałe         61.248,42
 7. zakup spektakli, w tym: nagranie TVP Dzieje grzechu  155.372,00

427.482,20

 1. Amortyzacja
 1. amortyzacja wg stawek + jednorazowa   216.199,15
 2. amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych 11.467,08

 227.666,23

 1. Podróże służbowe

41.123,80

 1. Koszty reklamy

242.853,49

 1. Koszty reprezentacji 

2.366,51

 1. plus saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych

  kosztów do rozliczenia na "zespół 5" w 2016 roku

  (BO 11.176,74 zł minus BZ 7.626,96 zł= saldo +3.549,78 zł.)

+3.549,78

 

Razem

6.373.688,13

 1. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)

174,34

 1. Pozostałe koszty finansowe ( różnice kursowe)

246,85

 1. Pozostałe koszty operacyjne

1.598,80

 1. Koszty inwestycji w nieruchomość

0,00

Ogółem

6.375.708,12

Wynik finansowy (strata  bilansowa brutto) za rok 2016 wyniosła – 51.645,60 zł.