artykuł nr 1

Budżet 2018

Sprawozdanie finansowe Teatru za 2018r.

Przychody Teatru za 2018r. wynosiły łącznie 7.032.633,37 zł

Przychody własne ze sprzedaży

 

1. Sprzedaż usług kulturalnych
2. Przychody z najmu i dzierżawy  
3. Przychody ze sprzedaży mediów
4. Przychody z tyt. wypożyczenia kostiumów, scenografii
5. Sprzedaż usług reklamowych
6. Sprzedaż towarów
7. Sprzedaż materiałów
Razem

1.088.779,48
 110.883,78 5.148,20
8.153,75
38.904,67
178,86
0,00
1.252.048,74

Pozostałe przychody operacyjne

1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru
2. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne:

zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. S. Żeromskiego” zgodnie z  umową nr  nr 02463/18/FPK/DEK, zawartej w dniu 2018-09-06,wraz z aneksem z dnia 2018-11-14,dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 80.000 zł. , z czego 29.350,00 zł. księgowano na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wykorzystano 80.000,00 zł, zadanie było współfinansowane ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. S. Żeromskiego” zgodnie z  Uchwałą Nr XLVI/651/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 28 czerwca 2018 r, na którą została zawarta umowa z dnia 16.10.2018 r w kwocie 20.000,00 zł. z czego 20.000,00 zł. księgowano na rozliczenia międzyokresowe przychodów3. Dotacje celowe na realizację programów dotyczących działalności statutowej/kulturalnej :
 1. „Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny ” zrealizowany w dniach 15-21 oraz 27 października 2018 roku, który został sfinansowany ze środków:
  1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową  03373/18/FPK/DMP. w  kwocie 120.000 zł. Wykorzystano 120.000,00 zł.
  2. Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 120.000, 00 zł. przyznanej uchwałą NR XLVI/651/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i umową z dnia 16.10.2018 Wykorzystano  118.209,42 Różnica 1.790,58 została zwrócona w dniu 9.01.2019r.
 2. Zadanie „140-lecie Teatru w Kielcach-jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce”, które zostało dofinansowane ze środków:   a)  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  kwotą 180.000,00 zł. zgodnie z umową nr  03376/18/FPK/DMP Wykorzystano  180.000,00

b) Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 45.000 zł. przyznanej uchwałą NR XLVI/651/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i umową z 16.10.2018 Wykorzystano  45.000,00

 1. Dotacja celowa przyznanej umową z dnia 8 maja 2018  na organizację Obchodów Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego w tym: wystawy Od „Balladyny” po „ Ciemności. 20 plakatów na 20 lat oraz prezentacji spektaklu „Cyrograf na kanwie legend Świętokrzyskich”.
 2. Refundacja kosztów przygotowania premiery sztuki „ Rasputin” uzyskana od Instytutu Teatralnego w wysokości 90.000,00 zł w ramach Konkursu na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej
 3. Dofinansowanie wydarzenia - prezentacja spektaklu prezentacja spektaklu „1946”  Tomasza Śpiewaka  w reżyserii Remigiusza Brzyka w dniu 12.05.2018r.w ramach ogólnopolskiej akcji  Dzień Teatru Publicznego w Polsce zgodnie z umową na kwotę – 9.193,00  dofinansowany za pośrednictwem Instytutu Teatralnego
 4.  środki  Miejski Urząd Pracy – częściowa refundacja zatrudnienia osób bezrobotnych – 3.320,15 zł. 
 1. Odpis rat dotacji z rozliczeń międzyokresowych
 2. Pozostałe przychody operacyjne  
 3. Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych

 Razem

4.950.000,00
50.650,00
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590.722,57


238.209,42

 

 

 

 

 

 

 

225.000,00

 

 

 

 

 

 

25.000,00

 

 

 


90.000,00

 


9.193,00

 

 

 


3.320,15


174.910,60
14.301,46
0,00

5.780.584,63

 Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych  

0,00

 Ogółem przychody Teatru

7.032.633,37

 

Koszty Teatru za 2018r wynosiły 7.049.245,49

 

 1. Zużycie materiałów w tym:

  a)   materiały 381.236,52

b)   energia, gaz, olej opałowy, woda    138.300,05

519.536,57

 1. Usługi obce
 1. konserwacje, naprawy i bieżące remonty   21.154,20
 2. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp. 43.987,23
 3. koszty bankowe i z zakresu pośrednictwa finansowego   14.362,02
 4. usługi transportowe   32.511,91
 5. koszt utrzymania  taboru samochodowego 14.354,17
 6. usługi tech. związane z powstaniem i eksploatacją spektakli   272.428,72 
 7. pozostałe  usługi   25.161,95
 8. remont mieszkania służbowego ul. Kowalczewskiego 2/9    244,08
 9. remont mieszkania /odkupienie nakładów  17.318,00

441.522,28

 1. Podatki i opłaty
 1. podatek VAT nie podlegający odliczeniu 13.097,69
 2. podatek od nieruchomości i  gruntowy 1.525,56
 3. wpłaty na PFRON  0,00
 4. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.207,59
 5. pozostałe podatki i opłaty 841,70

24.672,54

 1. Wynagrodzenia w tym: z tego dot. inwestycji 60.559,48

a) wynagrodzenia  osobowe,  z tego dot. inwestycji 60.559,48 3.499.635,16
b) honoraria 609.593,93

c) wynagrodzenia bezosobowe 183.794,75

d)  nagrody konkursowe 0,00

 

4.293.023,84

minus 60.559,48

 1. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
  z tego dotyczące inwestycji - 11.829,16 

642.930,73

minus 11.829,16

 1. Odpisy na ZFSS

91.268,15

 1. BHP, szkolenia i inne

17.404,14

 1. Pozostałe koszty rodzajowe
 1. czynsze i wynajmy   103.569,02
 2. tantiemy autorskie 72.106,64
 3. obsługa prawna   15.000,00
 4. ubezpieczenia 13.454,64
 5. czasopisma   3.611,49
 6.  pozostałe koszty   728,38
 7. zakup spektakli, nagranie spektakli 1.351,85
 8. projekcje filmowe do spektakli   2.497,15
 9.  usługi kulturalne/zakup spektakli, wyk. roli, usł. reżyserii, scenografii itp   233.617,10

445.936,27

 1. Amortyzacja
 1. amortyzacja wg stawek + jednorazowa  131.943,05
 2. amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych   174.910,60

306.853,65

 1. Podróże służbowe

35.669,37

 1. Koszty reklamy

301.127,47

 1. Koszty reprezentacji 

1.207,33

 1. plus saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych

  kosztów do rozliczenia na "zespół 5" w 2018 roku

  (BO 9.208,08 zł minus BZ 9.328,92 zł= saldo – 128,84zł.)

– 120,84

  Razem

7.048.642,86

W 2018r. poniesiono koszty wynagrodzeń + ZUS od płatnika w  kwocie 72.388,64 zł, pierwotnie księgowano na kosztach rodzajowych, a następnie przeniesiono do kosztów na konto  080 - Inwestycje

 1. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)

111,52

 1. Pozostałe koszty finansowe (różnice kursowe)

484,18

 1. Pozostałe koszty operacyjne, w tym roczne rozliczenie  VAT

6,93

 1. Koszty inwestycji w nieruchomość

0,00

Ogółem

7.049.245,49

 

 

 

Teatr zakończył rok 2018 stratą bilansową w wysokości -16.612,12zł.