artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Teatru im....

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2017.862), § 7 Statutu Teatru wprowadzonego uchwałą nr 1184/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz uchwały nr 3363/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wprowadzam do stosowania z dniem 4.01.2018 ...

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

 

Kielce, dnia 1 sierpnia 2014 r.
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 3/2014
Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
z dnia 1.08.2014r.
 
 
 
Na podstawie art.13.ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U 406 z 2012r. ), § 7 Statutu Teatru wprowadzonego uchwałą nr 1184/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ) oraz uchwały nr 2916/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z 30.07.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 
wprowadzam do stosowania z dniem 1 sierpnia 2014r. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz ze schematem graficznym struktury organizacyjnej.
 
 
 
Załączniki:
1. Regulamin organizacyjny Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
2. Uchwała nr 2916/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2014 r.
 
 
 

 

artykuł nr 3

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH z dnia 1 sierpnia 2014 r.

 

 
Załącznik nr 1
 do Zarządzenia 3/2014
Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
  z dnia 1 sierpnia 2014 r.
 
I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.   Regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
2.   Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach posiada osobowość prawną. Teatr jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora Województwo Świętokrzyskie pod numerem RIK- 11/92
3.   Organizatorem Teatru jest Województwo Świętokrzyskie. Teatr jest samorządową instytucją kultury.
§ 2
1.   Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa:
1) zasady zarządzania Teatrem,
2) strukturę organizacyjną Teatru,
3) zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych,
4) zadania kierujących komórkami organizacyjnymi,
5) zakres uprawnień kadry kierowniczej.
 
II. ZARZĄDZANIE TEATREM
§ 3
1.   Teatrem zarządza Dyrektor, który kieruje i organizuje działalność Teatru, podejmuje samodzielnie decyzje, odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, realizacją zadań oraz reprezentuje go na zewnątrz, dbając o dobre imię Teatru.
2.   Dyrektor Teatru kieruje Teatrem przy pomocy zastępcy oraz podległych mu pracowników, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresem ich działania.
3.   W razie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Teatru kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zastępca dyrektora lub pełnomocnik, w granicach udzielonego im upoważnienia.
4.   Dyrektor Teatru wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora.
 
§ 4
1.   Do zadań dyrektora Teatru należy w szczególności:
1)   wykonuje obowiązki wynikające z umowy o powołaniu zgodnie z przepisami i programem działalności, dążąc do realizowania przez Teatr zaplanowanej działalności programowej, finansowej i inwestycyjnej,
2)   odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych,
3)   opracowuje plany finansowe zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem dotacji organizatora,
4)   opracowuje i przedkłada Organizatorowi roczne plany działalności oraz plan finansowy na dany rok budżetowy,
5)   składa Organizatorowi sprawozdania z realizacji planów,
6)   podejmuje działania w sferze organizacyjnej i merytorycznej zapewniające funkcjonowanie Teatru na najwyższym poziomie artystycznym,
7)   kieruje sprawami związanymi z działalnością statutową, w tym tworzy politykę programową, ustala plany repertuarowe Teatru, prowadzi dobór aktorów do obsady w realizowanych przedstawieniach, angażuje reżyserów, scenografów, choreografów oraz innych twórców spektakli, sprawuje nadzór nad pracą zaangażowanych realizatorów premier.
8)   sprawuje nadzór nad procesem tworzenia nowych spektakli teatralnych,
9)   ustala honoraria i stawki za artystyczne wykonania dla artystów zaangażowanych do przedstawień teatralnych,
10)   wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru, zawiera umowy o pracę oraz wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Teatru,
11)   sprawuje kontrolę zarządczą w Teatrze,
12)   sprawuje nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną Teatru,
13)   sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, przepisów bhp i ppoż.,
14)   wydaje zarządzenia, regulaminy i inne akty wewnętrzne Teatru.
 
2.   Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1)   zastępca dyrektora
2)   kierownicy działów
3)   dział artystyczny
4)   dział impresariatu
5)   samodzielne stanowiska
§ 5
1.   Zastępca dyrektora jest odpowiedzialny za:
1)   bezpośredni nadzór nad majątkiem Teatru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności,
2)   szczegółowe rozliczenia dotacji podmiotowej i celowych otrzymanych z budżetu Organizatora na zasadach określonych przez Organizatora,
3)   udział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych, remontów i inwestycji,
4)   zapewnienie prawidłowej pracy Teatru od strony finansowej i gospodarczej,
5)   sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją i rozliczeniem prowadzonych przez Teatr inwestycji i remontów oraz zakupów inwestycyjnych,
6)   nadzorowanie pracy podległych działów: administracyjno-technicznego i finansowo-księgowego,
7)   czuwanie nad dyscypliną pracy w podległych komórkach organizacyjnych,
8)   przestrzeganie prawa pracy, zasad współżycia społecznego, dbałość o przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż.,
9)   dbałość o warunki pracy pracowników, w tym modernizację sprzętu i narzędzi pracy,
10) organizowanie systemu obiegu dokumentów,
11) nadzór oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej.
 
2.   Zastępcy dyrektora podlegają bezpośrednio:
1)   dział finansowo-księgowy,
2)   dział administracyjno-techniczny.
§ 6
1.   Do zadańównego księgowego należy w szczególności:
1)   prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5)   udział w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych, remontów i inwestycji,
6)   prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej i podatkowej;
7)   nadzór nad inwentaryzacją majątku Teatru oraz rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych,
8)   sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniami wypłacanymi przez Teatr,
9)   sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym
10) ścisła współpraca z dyrektorem Teatru i zastępcą dyrektora w kwestii pełnej realizacji zadań Teatru,
11) organizowanie i doskonalenie systemu kontroli wewnętrznej i informacji ekonomicznej.
 
2.   Główny księgowy organizuje i kieruje pracą działu finansowo-księgowego.
§ 7
1.   Warunki pracy i płacy pracowników etatowych Teatru określają:
1.1. Regulamin pracy,
1.2. Regulamin wynagradzania.
2.   Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia osób na podstawie umów o dzieło i zlecenia regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TEATRU
§ 8
 
1.   W skład Teatru wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)   Dział artystyczny
2)   Dział finansowo-księgowy
3)   Dział impresariatu
4)   Dział administracyjno-techniczny
5)   Samodzielne stanowiska
 
2.   Dział artystyczny. W skład działu/zespołu artystycznego wchodzą:
1)   dramaturg
2)   aktorzy
3)   adepci
4)   inspicjenci-suflerzy
 
3.   Dział finansowo-księgowy. W skład działu finansowo-księgowego wchodzą:
1)   główny księgowy
2)   specjalista ds. płac
3)   specjalista ds. księgowości, kasjer
 
4.   Impresariat Teatru. W skład działu impresariatu wchodzą:
1)   kierownik impresariatu, koordynator pracy artystycznej
2)   specjalista ds. marketingu i promocji
3)   specjalista ds. social media
4)   specjaliści organizatorzy widowni – kasjerzy biletowi
5)   organizator widowni – kasjer biletowy
6)   bileterzy
7)   szatniarze
8)   strażacy
 
5.   Dział administracyjno-techniczny. W skład działu wchodzą:
1)   kierownik działu administracyjno-technicznego
Pracownie techniczne
2)   pracownia stolarska – stolarze
3)   pracownia krawiecka damska – specjalistki rzemiosł teatralnych - krawcowe
4)   pracownia krawiecka męska – specjaliści rzemiosł teatralnych - krawcy
5)   pracownia plastyczna i reklamy – specjaliści rzemiosł teatralnych - plastyk, plastyk - archiwista
6)   pracownia tapicerska – tapicer
7)   pracownia ślusarska – ślusarz
Obsługa sceny
8)   pracownia elektryczna – kierownik pracowni elektrycznej, elektryk
9)   pracownia akustyczna – kierownik pracowni akustycznej, akustyk
10)   pracownia fryzjersko-perukarska – charakteryzator-perukarz, fryzjer
11)   garderoba męska – garderobiana
12)   garderoba damska – garderobiana
13)   obsługa sceny – brygadier, montażyści dekoracji
14)   rekwizytornia – rekwizytor
15)   magazyn mebli scenicznych i dekoracji – magazynier
Administracja
16)   specjalista ds. administracyjnych
17)   pracownik gospodarczy - konserwator
18)   recepcjoniści
19)   sprzątaczka - praczka
20)   sprzątaczki
21)   magazynier
 
6.   Samodzielne stanowiska
1)   asystentka dyrektora
2)   inspektor bhp i ppoż.
3)   informatyk, administrator bezpieczeństwa danych
4)   radca prawny
 
Szczegółowe zadania dla samodzielnych stanowisk zostały zawarte w indywidualnych zakresach czynności i odpowiedzialności.
§ 9
 
1.   Do zadań (obowiązków) kierowników działów należy:
1)   należyty podział zadań i zorganizowanie pracy w poszczególnych działach,
2)   prawidłowe, sprawne i terminowe wykonanie nałożonych obowiązków,
3)   planowanie i organizowanie pracy, przydzielanie zdań dla zatrudnionych w dziale pracowników, sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowości i terminowości ich wykonania,
4)   zaangażowanie w realizację zadań Teatru z uwzględnieniem zasad oszczędności i gospodarności,
5)   sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy podległych pracowników, przestrzeganie prawa pracy, zasad współżycia społecznego, przepisów z zakresu bhp i ppoż., tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,
6)   proponowanie lub opiniowanie zakresów czynności dla podległych pracowników,
7)   wnioskowanie w sprawach pracowniczych (zatrudnienia, zwalniania, nagradzania, awansowania, udzielania kar porządkowych),
8)   ścisła współpraca z dyrekcją i kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Teatru.
2.   Kierownicy działów uprawnieni są do podejmowania samodzielnie decyzji związanych z wykonywaniem zadań powierzonych podległym im komórkom i pracownikom.
 
IV. ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
 
§ 10
 
1.   Do podstawowych zadań Działu Artystycznego należy:
1)   opiniowanie i przygotowanie propozycji repertuarowych, współtworzenie linii programowej Teatru,
2)   udział w próbach oraz współpraca z reżyserami nad strona koncepcyjną i dramaturgiczną przedstawień teatralnych,
3)   organizowanie wydarzeń towarzyszących premierom, inicjowanie otwartej dyskusji z widzem,
4)   prowadzenie biblioteki książek i czasopism,
5)   przygotowanie i opracowanie powierzonej roli zgodnie z ustaleniami i wymogami reżysera przedstawienia, realizacja planów repertuarowych,
6)   uczestnictwo w próbach i przedstawieniach zgodnie z harmonogramem pracy i rozkładem zajęć w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą,
7)   uczestnictwo w nagraniach muzycznych niezbędnych do sztuki oraz w nagraniach i innych działaniach promocyjnych i marketingowych zgodnie ze zleceniem dyrekcji,
8)   przygotowanie powierzonego nagłego zastępstwa w ustalonym zakresie i terminie,
9)   udział w festiwalach i konkursach,
10)   dbałość o powierzone kostiumy i rekwizyty oraz minie Teatru,
11)   kształtowanie pozytywnego wizerunku Teatru.
 
2.   Do podstawowych zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
1)   prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej instytucji,
1)   prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2)   prawidłowe i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
3)   analiza ekonomiczno-finansowa zdarzeń gospodarczych,
4)   kontrola formalno-rachunkowa wszystkich dowodów księgowych,
5)   naliczanie płac, prowadzenie i rozlicznie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)   nadzór nad inwentaryzacją oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
 
3.   Do podstawowych zadań Impresariatu Teatru należy:
1)   sporządzanie w uzgodnieniu z Dyrektorem Teatru harmonogramu i rozkładu zajęć dla zespołu artystycznego,
2)   całokształt spraw związanych z przygotowaniem, zawieraniem i rozliczeniem umów o dzieło z realizatorami spektakli, stawek za artystyczne wykonanie, statystowanie,
3)   ustalanie w uzgodnieniu z Dyrektorem Teatru cen biletów, wydawnictw itp.,
4)   organizacja i obsługa imprez kulturalnych, obsługa widowni w zakresie organizowanych przedstawień, nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bhp i ppoż.,
5)   sprzedaż i kolportaż biletów, wydawnictw oraz innych usług kulturalnych,
6)   maksymalizacja wpływów ze sprzedaży biletów teatralnych oraz prawidłowe i terminowe ich rozliczanie,
7)   całokształt spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej pracy zespołu artystycznego i działu impresariatu,
8)   przygotowanie i archiwizowanie merytorycznej dokumentacji dotyczącej realizacji spektakli teatralnych, w tym raportów z odbytych prób i spektakli,
9)   planowanie, organizacja i koordynacja wyjazdów Teatru poza siedzibę w kraju i za granicę oraz ich rozliczanie,
10)   przygotowanie od strony literackiej druków, wydawnictw, komunikatów dotyczących pozycji repertuarowych Teatru oraz innych wydarzeń,
11)   współpraca z mediami i drukarniami,
12)   prowadzenie strony internetowej i profilu Teatru na portalu społecznościowym Facebook.com,
13)   ścisła i wszechstronna współpraca z Dyrektorem Teatru, zastępcą dyrektora, artystami, dramaturgiem, artystami, kierownikiem administracyjno- technicznym i głównym księgowym w zakresie realizacji zadań Teatru,
14)   przygotowywanie strategii promocyjno-reklamowej, poszukiwanie sponsorów, efektywne upowszechnianie spektakli, dbałość o dobre kontakty z grupami potencjalnych odbiorców: szkołami, zakładami pracy, innymi organizacjami.
 
4.   Do podstawowych zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy:
1)   całokształt prac związanych z produkcją spektakli teatralnych,
2)   prawidłowe, terminowe i zgodne z dokumentacją scenograficzną wykonywanie dekoracji, scenografii, rekwizytów, kostiumów, peruk itp.,
3)   obsługa techniczna prób i spektakli w siedzibie i w terenie oraz imprez obcych realizowanych w Teatrze zgodnie z harmonogramem,
4)   zabezpieczanie scenografii w zakresie bhp i ppoż.,
5)   oszczędne gospodarowanie surowcami i materiałami, dążenie do wielokrotnego wykorzystywania środków inscenizacji,
6)   utrzymywanie w gotowości scen i urządzeń technicznych do realizacji przedstawień,
7)   zabezpieczenie przechowywania i magazynowania środków inscenizacji,
8)   zabezpieczenie prawidłowych warunków bhp i ppoż. w siedzibie i objeździe, bieżące utrzymanie czystości, dbałość o sprawność techniczną maszyn i urządzeń,
9)   wykonanie zadań i czynności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
10)   organizowanie i nadzór prac remontowych i inwestycji, usuwanie awarii,
11)   dokonywanie zakupów na potrzeby tworzenia spektakli i ogólno administracyjnych,
12)   wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz środki czystości.
13)   zabezpieczenie obiektu w sprzęt umożliwiający zachowanie warunków bhp i ppoż., zlecanie wymaganych przepisami prawa przeglądów budynków i urządzeń,
14)   prawidłowa eksploatacja środków transportu oraz prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w tym zakresie,
15)   prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących hoteliku teatralnego i mieszkań służbowych Teatru na terenie miasta Kielce,
16)   całokształt spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej pracy zespołu administracyjno-technicznego,
17)   dbałość o majątek i powierzone mienie Teatru, udział w inwentaryzacjach.
 
Samodzielne stanowiska
5.   Asystent dyrektora
1)   prowadzenie sekretariatu dyrektora Teatru, tłumaczenie korespondencji,
2)   organizowanie narad z udziałem kierownictwa Teatru,
3)   ustalanie spotkań dyrektora Teatru z artystami współpracującymi z Teatrem, dziennikarzami, ludźmi kultury,
4)   dokumentowanie spraw kancelaryjnych, ewidencja delegacji, rejestracja i dekretowanie korespondencji.
 
6.   Specjalista ds. kadr
1)   całokształt spraw osobowych pracowników Teatru, tj. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę i zlecenia, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń, opinii, itp. zgodnie z przepisami kodeksu pracy, regulaminu wynagradzania i pracy,
2)   bieżąca kontrola dyscypliny pracy,
3)   kompletowanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowniczej,
4)   ustalanie uprawnień pracowników do urlopów, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, dodatków za staż pracy, itd.,
5)   kompletowanie dokumentacji do emerytury lub renty,
6)   kierowanie pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie,
7)   współorganizowanie szkoleń okresowych bhp i ppoż.,
8)   archiwizacja dokumentacji z zakresu kadr i sekretariatu.
 
7.   Informatyk - administrator bezpieczeństwa danych
1)   administrowanie serwerami obsługującymi komórki organizacyjne Teatru,
2)   sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym,
3)   utrzymanie sprawności technicznej komputerów oraz sieci, wykonywanie i zlecanie napraw,
4)   przeprowadzanie podstawowych szkoleń pracowników w zakresie zabezpieczenia danych,
5)   zabezpieczenie komputerów ochroną antywirusową,
6)   sprawowanie nadzoru oraz administrowanie kontami poczty elektronicznej,
7)   administrowanie stroną www Teatru,
8)   udział w wyborze i zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
9)   realizowanie polityki ochrony danych osobowych w Teatrze, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 
8.   Inspektor bhp i ppoż.
1)   nadzór i kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Teatrze, profilaktyka z zakresu zagrożeń w miejscu pracy,
2)   prowadzenie szkoleń wstępnych i instruktażu z zakresu bhp,
3)   kontrola przestrzegania przepisów i wydawanych zaleceń,
4)   stała współpraca ze strażą pożarną i działem administracyjno-technicznym w zakresie bhp i ppoż.,
5)   ewidencja wypadków i chorób zawodowych oraz prowadzenie postępowań powypadkowych,
6)   udział w komisji ds. oceny warunków bezpieczeństwa widowisk.
 
9.   Radca prawny
1)   udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie spornych spraw związanych z funkcjonowaniem Teatru,
2)   występowanie w charakterze pełnomocnika Teatru w postępowaniach sadowych, administracyjnych.
 
V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 11
 
1.   Rodzaje stanowisk określa struktura organizacyjna – Schemat graficzny (załącznik nr 1).
2.   Prawa i obowiązki pracowników, osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne określają szczegółowo zakresy czynności.
3.   Prawa i obowiązki pracowników oraz porządek wewnętrzny instytucji określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
4.   Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.
5.   Traci moc Regulamin Organizacyjny Teatru z dnia 1 września 2008 r.
 
 
…………………………………..
(Dyrektor Teatru)
 
 
Kielce, dnia 1 sierpnia 2014r.

 

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 2916/14ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOZ DNIA 30 LIPCA 2014 R.

 

UCHWAŁA NR 2916/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 30 LIPCA 2014 R.
 
w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Pozytywnie opiniuje się projekt regulaminu organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 
ADAM JARUBAS
 

 

artykuł nr 5

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
TEATRU  IM.  STEFANA  ŻEROMSKIEGO  W  KIELCACH
z dnia 3 stycznia 2005 r.  PODSTAWA  PRAWNA

1. Statut Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nadany Uchwałą Zarządu
  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nr 827/04 z dnia 22 grudnia 2004 r.
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. „o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”
  / Dz. U. nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami /
3. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. „o utworzeniu przedsiębiorstwa
  państwowego pod nazwą Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” /Mon. Pol.
  nr A-45 poz. 612 /


I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  Teatru jest Województwo Świętokrzyskie, które zapewnia środki potrzebne
  na jego utrzymanie i rozwój.
2. Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
    przez organizatora pod numerem RIK- 11/92 w dniu 31 marca 1993 r.
3. Siedzibą Teatru jest miasto Kielce, a terenem działania obszar całego kraju.
4. Teatr działa we własnym imieniu i na własny rachunek jako jednostka wyodrębniona
  pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno – finansowym.
5. Nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.


II  CELE  I  ZADANIA  TEATRU

1. Zadaniem Teatru jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności:

  *upowszechnianie kultury poprzez tworzenie i wystawianie widowisk tetralnych,
  * poszukiwanie nowych form sztuki scenicznej,
  * doskonalenie form teatralnej działalności artystycznej,
  * udzielanie pomocy artystycznej i instruktażowej oraz współpraca ze społecznym
ruchem kulturalnym,
  * spełnianie wiodącej fukcji w rozwoju kultury teatralnej na terenie
województwa świętokrzyskiego.


2. Zadania określone w ust. 1 Teatr realizuje poprzez:

  * organizowanie przedstawień i propagowanie sztuki teatralnej we wszystkich możliwych formach,
    zapewniając w nich udział wybitnych aktorów, reżyserów, scenarzystów itp.
  * prezentowanie tych przedstawień i innych form sztuki teatralnej we własnej siedzibie
oraz w terenie,
  * odpowiedni dobór pozycji programowych, uwzględniający ich wartość artystyczną i
funkcję społeczną,
  * propagowanie twórczości scenicznej polskiej i zagranicznej,
  * patronowanie amatorskiemu ruchowi teatralnemu, w szczególności wspomaganie i
popieranie młodzieżowego ruchu artystycznego,
  * integrowanie środowiska teatralnego województwa świętokrzyskiego.


III  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  TEATRU

1. Teatr jest zarządzany przez dyrektora naczelnego i artystycznego, którego powołuje i
    odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trybie przewidzianym
  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor może wykonywać swoje obowiązki poprzez ustanowionego pełnomocnika
  w zakresie umocowania określonego w pełnomocnictwie.
3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności, czuwa nad mieniem Teatru i
  jest za niego odpowiedzialny.
4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

  · ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
  · ogólny nadzór nad majątkiem Teatru,
  · reprezentowanie teatru na zewnątrz,
  · przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych,
  sprawozdań finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
  · wydawanie regulaminów i rozporządzeń,
  · sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
  · zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami Teatru oraz podejmowanie
    decyzji wynikających ze stosunku pracy.
  · odpowiedni dobór reżyserów, scenografów, choreografów oraz innych twórców spektakli
  · odpowiedni dobór aktorów do obsady w realizowanych przedstawieniach
  · nadzór nad pracą zaangażowanych realizatorów premier
  · czuwanie nad dyscypliną pracy i prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych
  przez pracowników podległych komórek organizacyjnych
  · przestrzeganie prawa pracy, zasad współżycia społecznego,
  dbałość o przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż.

5. Warunki pracy i płacy pracowników etatowych Teatru określają:
  · Regulamin Pracy
  · Regulamin Wynagradzania

6. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia osób na podstawie umów o dzieło i zlecenia
regulują przepisy kodeksu cywilnego.

7. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


IV  STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  TEATRU

1. Pracą Teatru kieruje dyrektor.
2. Prawidłową realizację zadań finansowych zapewnia główny księgowy.
3. Dyrektor i główny księgowy wchodzą w skład kierownictwa Teatru.
4. Główny księgowy i inni kierownicy działów są odpowiedzialni za:
  ·   należyte zorganizowanie pracy w dziale
  ·   prawidłowe, sprawne i terminowe wykonanie nałożonych zadań
  ·   nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny, porządku, zasad bhp i ppoż.

5. Glówny księgowy kieruje sprawami ekonomiczno – finansowymi.
  Do jego zadań należy w szczególności:
  * opracowywanie planów rzeczowo – finansowych, remontów i inwestycji
  * prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
  * ścisła współpraca z dyrektorem w kwestii pełnej realizacji zadań Teatru
  * reprezentowanie Teatru w zakresie spraw finansowych w jednostce nadrzędnej i
innych instytucjach
  * organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej
  * zastępstwo dyrektora w czasie jego nieobecności

6. Kierownicy działów: artystycznego, impresariatu aministracyjno – technicznego i księgowości są
  bezpośrednio odpowiedzialni za całokształt prac podległych im komórek organizacyjnych.
  Do ich obowiązków należy w szczególności:
  ·   organizowanie pracy i planowanie zadań podległym pracownikom
  ·   zaangażowanie w realizację zadań Teatru z uwzględnieniem oszczędności i gospodarności
  ·   proponowanie zakresów czynności dla podległych pracowników
  ·   przestrzeganie prawa pracy, zasad współżycia społecznego
  ·   wnioskowanie w sprawach pracowniczych / zatrudnienia, zwalniania, nagradzania,
      awansowania, udzielania kar porządkowych /
  ·   dbałość o przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż

7. Samodzielne stanowiska
  * szczegółowe zadania dla tych stanowisk zostały zawarte
w zakresach czynności i odpowiedzialności
 
8. W skład Teatru wchodzą następujące komórki organizacyjne:

8.1 Dział Artystyczny
  * kierownik literacki
  *sekretarz literacki
  * aktorzy
  * adepci
  * inspicjenci – suflerzy
  * biblioteka
8.2 Dział finansowo – księgowy
  * główny księgowy
  * specjalista ds. księgowości
  * specjalista ds. płac
  * specjalista ds. kasy i księgowości materiałowej
8.3 Impresariat Teatru
  * kierownik impresariatu
  * specjalista – organizator widowni
  * specjalista – organizator
  * kasjer biletowy – organizator
  * bileterzy
  * szatniarze
  * strażacy
8.4 Dział administracyjno – techniczny
  * kierownik działu
Zespół warsztatowy
  ·   pracownia stolarska – stolarze
  ·   pracownia krawiecka damska – krawcowe
  ·   pracownia krawiecka męska – krawcy
  ·   pracownia plastyczna i reklamy – plastycy
  ·   pracownia tapicerska
  ·   pracownia ślusarska
Techniczna obsługa sceny
  ·   pracownia elektryczna – elektrycy
  ·   pracownia akustyczna – akustycy
  ·   pracownia fryzjersko – perukarska – charakteryzatorzy
  ·   garderoba damska – garderobiana
  ·   garderoba męska – garderobiana
  ·   obsługa sceny – brygadier, maszyniści
  ·   rekwizytornia
  ·   magazyn mebli scenicznych i dekoracji
Obsługa
  ·   intendent – zaopatrzenie
  ·   pracownik administracyjny – pralnia
  ·   pracownik administracyjny – konserwator
  ·   magazynier – magazyn materiałowy
  ·   portierzy – telefoniści
  ·   sprzątaczki
Samodzielne stanowiska
  ·   specjalista ds. kadr i administracji
  ·   sekretarka – asystentka
  ·   inspektor  bhp i ppoż
  ·   radca prawny

9.   Zadania komórek organizacyjnych

9.1 Dział artystyczny
  * opracowywanie i realizacja planów repertuarowych
  * kształtowanie opinii i pozytywnego oblicza artystycznego przygotowywanych premier
  * odpowiedni dobór reżyserów, scenografów , choreografów itp.
  * odpowiedni dobór aktorów do obsady w realizowanych spektaklach

9.2 Dział finansowo – księgowy
  * prowadzenie gospodarki finansowej instytucji
  * prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowązującymi zasadami
  * prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych innych informacji
  * analiza ekonomiczno – finansowa zdarzeń gospodarczych
  * kontrola formalno – rachunkowa wszystkich dokumentów księgowych
  * prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentów / listy płac wynagrodzeń,
zasiłków, ewidencja środków trwałych, faktury itd. /
  * doskonalenie zawodowe pracowników

9.3 Impresariat Teatru
* całokształt spraw związanych z przygotowaniem i zawieraniem umów o dzieło z realizatorami spektakli, ustalanie w porozumieniu z dyrektorem stawek za artystyczne wykonanie, statystowanie itd.
* przygotowanie merytorycznej dokumentacji dotyczącej realizacji spektakli do wypłaty wynagrodzeń oraz premii działowi impresariatu
* ścisła i wszechstronna współpraca zdyrektorem, kierownikiem literackim, głównym księgowym, kierownikiem administracyjno – technicznym i specjalistą ds. kadr
* przygotowywanie strategii promocyjno – reklamowej, poszukiwanie sponsorów Teatru
* efektywnw upowszechnianie spektakli
* maksymalizacja wpływów ze sprzedaży biletów teatralnych i innych wydawnictw
* organizacja i obsługa spektakli i innych imprez
* prawidłowe rozliczanie wpływów ze sprzedaży biletów i innych wydawnictw
* kontrola prawidłowości raportów z odbytych prób i spektakli sporządzanych przez inspicjenta

9.3 Dział administracyjno – techniczny
* przygotowywanie merytorycznej dokumentacji dotyczącej pracy ponad wymiar, wyjazdów w teren, premii itp. Działu administracyjno – technicznego do wypłaty wynagrodzeń
* terminowe i zgodne z dokumentacją scenograficzną wykonywanie dekoracji, scenografii, rekwizytów, kostiumów, peruk itp.
* prawidłowe zabezpieczanie scenografii w trakcie eksploatacji spektakli w siedzibie i w terenie
* dążenie do wielokrotnego wykorzystywania środków iscenizacji w nowo przygotowywanych premierach
* oszczędne gospodarowanie surowcami, materiałami oraz energią elektryczną w trakcie produkcji wszelkich scenografii
*właściwa obsługa przedstawień teatralnych, przestrzeganie wskazówek reżysera, scenografa, operatora oświetlenia, dyrektora Teatru
* dbałość o sprawność techniczną eksploatowanych urządzeń i maszyn
* zabezpieczenie przechowywania i magazynowania surowców, materiałów oraz wyrobów gotowych / kostiumów, scenografii, mebli, rekwizytów i innych urządzeń /
* zabezpieczenie prawidłowych warunków bhp i ppoż. w siedzibie i w objeździe; bieżące utrzymanie obiektu w czystości, sprawności technicznej, natychmiastowe usuwanie awarii, nadzór nad pracami remontowymi i inwestycyjnymi
* zabezpieczenie obiektu w sprzęt umożliwiający zachowanie warunków bhp i ppoż. / stała współpraca z inspektorem bhp i ppoż.
* dokonywanie zakupów na potrzeby sceny i administracji
* wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz środki czystości zgodnie z regulaminem pracy
* prawidłowa gospodarka i eksploatacja środków transportu
* prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz oznakowanie przedmiotów – wyposażenia Teatru i mieszkań teatralnych

9.4 Samodzielne stanowiska

Specjalista do spraw kadr i administracji
·   całokształt spraw osobowych pracowników Teatru, tj. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę i zlecenia, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i opinii zgodnie z przepisami kodeksu pracy, regulaminu wynagradzania i pracy
·   ustalanie uprawnień pracowników do dodatków za staż pracy, szkodliwych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych itp.
·   kompletowanie dokumentacji do emerytury lub renty
·   kompletowanie akt osobowych oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji pracowniczej
·   bieżąca kontrola dyscypliny pracy
·   organizowanie szkoleń okresowych bhp i ppoż., kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie
·   nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bhp i ppoż.

Sekretarka – asystentka
·   prowadzenie kancelarii Teatru / dziennik korespondencyjny, ewidencja pism, nadawanie i odbiór listów i innych przesyłek pocztowych, rozdzielanie zadekretowanej poczty i niezwłoczne przekazywanie do odpowiedzialnych komórek organizacyjnych, codzienna obsługa poczty e-mail, sporządzanie pism /
·   prawidłowa ewidencja i terminowe rozliczanie kosztów portoryjnych
·   ewidencja delegacji służbowych
·   prowadzenie ewidencji zakupu i zużycia materiałów biurowych

Inspektor bhp i ppoż.
·   stały nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektu w zakresie bhp i ppoż.
·   kontrola przestrzegania wydawanych zaleceń
·   stała współpraca ze strażą pożarną i działem administracyjno – technicznym

Radca prawny
·   zadania radcy prawnego określa ustawa „o radcach prawnych” z dnia 6 lipca 1982 r. / Dz. U. Nr 19 poz. 145 z 1982 z późniejszymi zmianami /


V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rodzaje stanowisk w Teatrze określa struktura organizacyjna – Schemat graficzny / załącznik nr. 1 /
2. Prawa i obowiązki osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne określają szczegółowo
    zakresy czynności.
3. Prawa i obowiązki pracowników oraz porządek wewnętrzny instytucji określa regulamin pracy.
4. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2005 roku. 


                                                                  Dyrektor
                                                                                  Naczelny i Artystyczny
                                                                                      Piotr Szczerski