artykuł nr 1

FINANSOWANIE TEATRU
 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przyznaje Teatrowi dotacje podmiotowe z budżetu samorządu na działalność statutową. Przyznawane dotacje pokrywają koszty funkcjonowania Teatru na poziomie 70%. Pozostałe 30 % kosztów pokrywane jest z wpływów własnych Teatru i innych źródeł.
Teatr pozyskuje środki finansowe z tytułu sprzedaży biletów na spektakle, programów teatralnych, karnetów, lekcji teatralnych, sprzedaży usług reklamowych, wypożyczeń kostiumów i elementów scenograficznych oraz z wynajmu scen i innych powierzchni w Teatrze dla potrzeb zewnętrznych imprez kulturalnych, a także z dotacji celowych Ministerstwa Kultury.
Ponadto instytucja posiada środki finansowe pochodzące od sponsorów i z darowizn.
  Przy Teatrze działa Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego, które pozyskuje dla niego środki finansowe z różnych źródeł i przeznacza je na konkretne zadania realizowane w Teatrze.