artykuł nr 1

MAJĄTEK TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
 
 
Wartość składników majątkowych Teatru im. Stefana Żeromskiego według stanu na  31 grudnia 2014r. ( wartość księgowa brutto) wynosi:
 
Grunty 67.859,39
Budynki i lokale 1.791.372,89
Budowle 20.227,69
Kotły i maszyny energetyczne 67.204,92
Urządzenia  techniczne i maszyny 129.334,10
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 403,00
Urządzenia techniczne 713.987,49
Środki transportu 269.833,01
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 136911,43
Razem 3.197.133,92
Środki trwałe w budowie 129.000,00
Pozostałe  środki trwałe (wyposażenie hoteliku i mieszkań) 215.047,98
Wartości niematerialne i prawne 27.161,56
Łączna wartość majątku Teatru 3.568.343,46
 

 

artykuł nr 2

MAJĄTEK TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
 
 
Zgodnie z prowadzoną ewidencją składników majątkowych Teatru im. Stefana Żeromskiego ich stan na 31.12.2006 ( wartość księgowa brutto )przedstawia się następująco:
 
Budynki i lokale 1.648.067,43
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20.227,69
Kotły i maszyny energetyczne 50.490,92
Maszyny, urządzenia i aparaty ogól. zastosowania 115.713,49
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 403,00
Urządzenia techniczne 706.909,25
Środki transportu 104.248,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 82.260,27
Razem 2.728.320,05
Wartości niematerialne i prawne 16.045,00
Łączna wartość majątku Teatru 2.744.365,05