artykuł nr 1

Budżet 2014

Przychody Teatru w 2014r.

1. Sprzedaż usług kulturalnych 1.126.525,36
2. Przychody z najmu i dzierżawy 116.275,08
3. Przychody ze sprzedaży mediów 14.122,51
4. Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii 1.219,50
5. Sprzedaż usług reklamowych 10.570,41
6. Sprzedaż towarów 438,62
7. Sprzedaż materiałów 0,00
  Razem 1.269.151,48
1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru 3.894.000,00
2. Dotacje celowe na realizację programów: 268.490,00
a) Objazd spektaklu Caryca Katarzyna w ramach programu Teatr Polska, zgodnie z umową nr IT/112/DO/TP/MKIDN/2014 dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą – 72.090  
b) Objazd spektaklu Twardy gnat, martwy świat w ramach programu Teatr Polska, zgodnie z umową IT/123/DO/TP/MKIDN/2014 dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą - 52.400  
c) Trzydniowe obchody 150.lecia urodzin Patrona w tym premiera spektaklu Dzieje grzechu dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą – 70.000  
d) Caryca Katarzyna - Konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej refundacja części kosztów przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - 40.000  
e) Twardy gnat , martwy świat - Konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej refundacja części kosztów przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - 22.000  
f) Misja Konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej refundacja części kosztów przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - 12.000  
3. Dotacje celowe na realizację prac remontowych 0,00
4. Inne dopłaty i refundacje 0,00
5. Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki (dla twórców - Caryca) 60.000,00
6. Odpis rat dotacji z rozliczeń międzyokresowych 13.121,04
7. Pozostałe przychody operacyjne w tym: 643,46
8. Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych 0,00
  Razem 4.236.254,50
  Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych 180,74
  Ogółem przychody Teatru 5.505.586,72

Koszty Teatru w 2014r.

1. Zużycie materiałów w tym:   424.931,94
  a) materiały 288.921,15  
  b) energia, gaz, olej opałowy, woda 136.010,79  
2. Usługi obce   208.349,82
  a) konserwacje, naprawy i bieżące remonty 27.036,87  
  b) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp. 37.385,83  
  c) koszty bankowe i z zakresu pośrednictwa 8.435,55  
  d) usługi transportowe 72.552,00  
  e) koszt utrzymania taboru samochodowego 21.015,80  
  f) pozostałe 20.543,58  
  g) modernizacja wejścia na dużą scenę 5.773,25  
  h) remont doraźny windy 8.477,94  
  i) remont Małej Sceny (podkłady) 7.129,00  
3. Podatki i opłaty   40.080,04
  a) podatek VAT nie podlegający odliczeniu 25.665,60  
  b) podatek od nieruchomości i gruntowy 2.421,80  
  c) wpłaty na PFRON 3.956,00  
  d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.516,00  
  e) pozostałe podatki i opłaty 1.520,64  
4. Wynagrodzenia w tym:   3.856.968,48
  a) wynagrodzenia osobowe 2.940.718,81  
  b) honoraria 763.973,85  
  c) wynagrodzenia bezosobowe 152.275,82  
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   597.136,13
6. Odpisy na ZFSS   77.946,10
7. BHP, szkolenia i inne   23.008,99
8. Pozostałe koszty rodzajowe   243.571.33
  a) czynsze i wynajmy 99.488,73  
  b) tantiemy autorskie 46.767,42  
  c) obsługa prawna 5.000,00  
  d) ubezpieczenia 13.954,00  
  e) czasopisma 4.648,92  
  f) pozostałe 63.412.26  
  g) zakup spektakli 10.300,00  
9. Amortyzacja   142.148,76
  a) amortyzacja – bieżące zakupy 129.027,72  
  b) amortyzacja równolegle do rozliczenia międzyokresowe 13.121,04  
10. Podróże służbowe   32.751,04
11. Koszty reklamy   163.282,85
12. Koszty reprezentacji   1.770,74
13. Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych   - 2.285,82
  Razem   5.809.660,40
14. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)   26,59
15. Pozostałe koszty finansowe( różnice kursowe)   0,00
16. Pozostałe koszty operacyjne rozliczenie roczne VAT)   11.892,79
17. Koszty inwestycji w nieruchomość   0,00
  Ogółem koszty Teatru   5.821.579,78

 

Wynik finansowy (strata bilansowa brutto) za rok 2014 wyniosła – 315.993,06 zł