artykuł nr 1

Struktura przychodów i kosztów działalności Teatru w 2013 r.

Przychody Teatru w 2013 r.

1. Sprzedaż usług kulturalnych 777.285,77
2. Przychody z najmu i dzierżawy 110.255,07
3. Przychody ze sprzedaży mediów 17.626,22
4. Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii 1.771,55
5. Sprzedaż usług reklamowych 29.660,03
6. Sprzedaż towarów 0,00
7. Sprzedaż materiałów 0,00
  Razem 936.598,64
1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru 4.130.000,00
2. Dotacje celowe na realizację programów: 0,00
3. Dotacje celowe na realizację prac remontowych 300.000,00
4. Inne dopłaty i refundacje 40.000,00
5. Odpis rat dotacji z rozliczeń międzyokresowych 13.120,38
6. Pozostałe przychody operacyjne w tym: 8.644,28
7. Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych 2.927,64
  Razem 4.494.692,30
  Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych 3.246,60
  Zyski nadzwyczajne 146,00
  Ogółem przychody Teatru 5.434.683.54

Koszty Teatru w 2013 r.

1. Zużycie materiałów w tym:   423.330,84
  a) materiały 288.921,15  
  b) energia, gaz, olej opałowy, woda 169.942,71  
2. Usługi obce   626.123,48
  a) konserwacje, naprawy i bieżące remonty 52.644,75  
  b) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp. 36.450,10  
  c) koszty utrzymania  taboru samochodowego 21.615,78  
  d) remont dachu i poddasza oficyny zachodniej 449.300  
  e) rozbudowa instalacji SAP 18.617,89  
  f) pozostałe 20.543,58  
3. Podatki i opłaty   45.846,83
  a) podatek VAT nie podlegający odliczeniu 31.377,63  
  b) podatek od nieruchomości i gruntowy 2.382,00  
  c) wpłaty na PFRON 8.426,00  
  d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.258,00  
  e) pozostałe podatki i opłaty 403,20  
4. Wynagrodzenia w tym:   3.346.642,44
  a) wynagrodzenia osobowe 2.698.184,08  
  b) honoraria 487.904,31  
  c) wynagrodzenia bezosobowe 160.554,05  
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   531.468,31
6. Odpisy na ZFSS   78.347,20
7. BHP, szkolenia i inne   23.218,23
8. Pozostałe koszty rodzajowe   263.137.71
  a) czynsze i wynajmy 99.051,73  
  b) tantiemy autorskie 90.065,32  
  d) ubezpieczenia 12.883,00  
  f) pozostałe 61.137,66  
9. Amortyzacja   116.322,31
  a) amortyzacja – bieżące zakupy 103.201,93  
  b) amortyzacja - rozliczenia międzyokresowe 13.120,38  
10. Podróże służbowe   3.850,50
11. Koszty reklamy   143.062,02
12. Koszty reprezentacji   9.092,71
13. Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych   -248,49
  Razem   5.610.194,09
14. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)   11,10
  Ogółem koszty Teatru   5.610.205,19

 

Wynik finansowy (strata bilansowa brutto) za rok 2013 w wysokości 175 521,65 zł