artykuł nr 1

Struktura przychodów i kosztów działalności Teatru w 2012 r.

Przychody Teatru w 2012r.

1. Sprzedaż usług kulturalnych 1.068.261,73
2. Przychody z najmu i dzierżawy 108.812,61
3. Przychody ze sprzedaży mediów 22.157,90
4. Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii 1.739,57
5. Sprzedaż usług reklamowych 32.964,81
6. Sprzedaż towarów 731,71
7. Sprzedaż materiałów 0,00
  Razem 1.234.668,33
1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru 4.022.352,77
2. Dotacje celowe na realizację programów: 133.093,25
  Teatr w 2012r  uzyskał wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 133.093,25 zł. za pośrednictwem Instytutu Adama Mickiewicza oraz Instytutu Teatralnego w Warszawie dla następujących projektów:  
a) Prezentacja spektaklu „Samotność pól bawełnianych”  w czasie Dunder the Radar Festiwal w Nowym Jorku, USA w dniach  5-15 stycznia 2012r. (8 spektakli) – dofinansowanie 79.135,14 zł. w tym zwrot 459,45 zł.  
b) Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej  spektakle „Joanna Królowa: Szalona”  i  „Moja Abba”  – dofinansowanie - 23.500,00 zł.  
c) Prezentacja spektaklu „Samotność pól bawełnianych - w  Seulu w Korei Południowej na  Festiwalu  PAMS w dniu 11.10.2012r. - dofinansowanie  30.458,11 zł.
 
3. Dotacje celowe na realizację prac remontowych 77.647,23
4. Pozostałe przychody operacyjne w tym: 2.691,16
5. Pozostałe przychody - rozliczenia międzyokresowe 34.898,40
  Razem 4.270.682,81
  Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych 0,00
  Ogółem przychody Teatru 5.505.351,14

Koszty Teatru w 2014r.

1. Zużycie materiałów w tym:   430.045,44
  a) materiały 193.672,21  
  b) energia, gaz, olej opałowy, woda 236.373,23  
2. Usługi obce   324.957,62
  Podatki i opłaty   40.080,04
3. Podatek VAT nie podlegający odliczeniu   31.072,89
4. Podatek od nieruchomości i gruntowy    2.354,00
5. Pozostałe podatki w tym PFRON   11.811,80
6. Wynagrodzenia w tym:   3.404.054,07
  a) wynagrodzenia osobowe 2.579.622,08  
  b) honoraria 638.297,15  
  c) wynagrodzenia bezosobowe 186.134,04  
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   536.998,30
6. Odpisy na ZFSS   77.275,15
7. BHP, szkolenia i inne   26.627,37
8. Pozostałe koszty rodzajowe   253.461,91
9. Amortyzacja   89.680,68
10. Amortyzacja równolegle do rozliczenia międzyokresowe   34.898,40
11. Podróże służbowe   84.409,77
12. Koszty reklamy   122.851,20
13. Koszty reprezentacji   2.783,61
14. Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych   +1.241,08
  Razem   5.434.523,29
15. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)   35,25
16. Pozostałe koszty finansowe (różnice kursowe)   8.879,02
17. Pozostałe koszty operacyjne    495,80
18. Koszty inwestycji w nieruchomość   0,00
  Ogółem koszty Teatru   5.443.933,36

 

Wynik finansowy (zysk bilansowy brutto) za rok 2012 wyniósł + 61.417,78 zł