artykuł nr 1

Struktura przychodów i kosztów działalności Teatru w 2011r.

Przychody Teatru w 2011r.

1. Sprzedaż usług kulturalnych 597.018,72
2. Przychody z najmu i dzierżawy 108.968,12
3. Przychody ze sprzedaży mediów 34.113,21
4. Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii 2.845,79
5. Sprzedaż usług reklamowych 25.873,56
6. Sprzedaż towarów 465,85
7. Sprzedaż materiałów 0,00
  Razem 769.285,25
1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru 3.930.000,00
2. Dotacje celowe na realizację programów: 257.000,00
a) Tourne USA , Kanada, Chile ze spektaklem ”Samotność pól bawełnianych” -dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza 40.000,00 zł.   
b) Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej- dofinansowanie spektaklu „ W imię ojca i syna’ – 9.000,00   
c) Instytut Teatralny – objazd  prezentacja  spektaklu  „W imię ojca i syna’ w miastach powiatowych Województwa Świętokrzyskiego -124.000zł.  
d) Prezentacja spektaklu „Samotność  ”Samotność pól bawełnianych” w ramach Polskiej Prezydencji dofinansowanie z 84.000,00 zł.   
3. Dotacje celowe na realizację prac remontowych 0,00
4. Pozostałe przychody operacyjne w tym: 3.501,29
5. Pozostałe przychody - rozliczenia międzyokresowe 43.121,50
  Razem 4.233.622,79
  Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych 4.207,06
  Zyski nadzwyczajne 10,00
  Ogółem przychody Teatru 5.007.125,10

Koszty Teatru w 2011r.

1. Zużycie materiałów   385.234,77
2. Usługi obce   190.888,12
3. Podatek VAT nie podlegający odliczeniu    33.335,52
4. Podatek od nieruchomości i gruntowy    2.088,00
5. Pozostałe podatki i opłaty w tym: PFRON    13.150,35
6. Wynagrodzenia w tym:   3.368.657,08
  a) wynagrodzenia osobowe 2.633.425,32  
  b) honoraria 441.313,28  
  c) honoraria  ze środków pochodzących z programów 156.193,00  
  d) wynagrodzenia bezosobowe 137.725,48  
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   505.222,65
8. Odpisy na ZFSS   79.014,50
9. BHP, szkolenia i inne   15.967,00
10. Pozostałe koszty rodzajowe   251.305,88
11. Amortyzacja   85.132,33
12. Amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych    43.121,50
13. Podróże służbowe   34.933,52
14. Koszty reklamy   132.634,47
15. Koszty reprezentacji   8.866,65
16. Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych   -3,20
  Razem   5.149.549,14 
17. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)   14,86
18. Pozostałe koszty operacyjne   2.409,22
19. Koszty inwestycji w nieruchomość   0,00
  Ogółem koszty Teatru   5.151.973,22

 

Wynik finansowy (strata bilansowa brutto) za rok 2014 wyniosła -142.427,24 zł