artykuł nr 1

Struktura przychodów i kosztów działalności Teatru w 2010r.

Przychody Teatru w 2010r.

1. Sprzedaż usług kulturalnych 836.048,98
2. Przychody z najmu i dzierżawy 107.213,09
3. Przychody ze sprzedaży mediów 22.228,87
4. Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii 3.552,46
5. Sprzedaż usług reklamowych 9.744,31
6. Sprzedaż towarów 907,78
7. Sprzedaż materiałów 830,00
  Razem 980.525,49
1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru 4.210.000,00
2. Dotacje celowe na realizację wydatków majątkowych 390.000,00
3. Dotacje celowe na realizację prac remontowych 0,00
7. Pozostałe przychody operacyjne 7.700,86
8. Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenia międzyokresowe 44.766,08
  Razem 4.652.466,94 
  Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych 0,00
  Ogółem przychody Teatru 5.632.992,43

Koszty Teatru w 2010r.

1. Zużycie materiałów   352.661,39
2. Usługi obce   547.116,84
3. Podatek VAT nie podlegający odliczeniu    18.747,02
4. Podatek od nieruchomości i gruntowy    2.088,00
5. Pozostałe podatki i opłaty w tym: PFRON    27.299,48
6. Wynagrodzenia w tym:   3.157.300,97
  a) wynagrodzenia osobowe 3.157.301,00  
  b) honoraria 2.580.863,00  
  c) wynagrodzenia bezosobowe 447.573,00  
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   462.065,68
8. Odpisy na ZFSS   75.811,22
9. BHP, szkolenia i inne   28.094,97
10. Pozostałe koszty rodzajowe   213.307,73
11. Amortyzacja   121.085,12
12. Amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych    44.766,08
13. Podróże służbowe   7.096,41
14. Koszty reklamy   73.747,66
15. Koszty reprezentacji   6.464,98
16. Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych   -986,63
17. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)   312,31
18. Pozostałe koszty finansowe( różnice kursowe)   0,00
19. Pozostałe koszty operacyjne   5.378,45
20. Koszty inwestycji w nieruchomość   405.372,00
  Ogółem koszty Teatru   5.547.729,68

 

Wynik finansowy (zysk  brutto) za rok 2010 wyniósł +  85.262,75 zł