artykuł nr 1

Struktura przychodów i kosztów działalności Teatru w 2009r.

Przychody Teatru w 2009r.

1. Sprzedaż usług kulturalnych 700.506,46
2. Przychody z najmu i dzierżawy 110.387,12
3. Przychody ze sprzedaży mediów 20.968,84
4. Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii 4.274,44
5. Sprzedaż usług reklamowych 9.114,80
6. Sprzedaż towarów 0,00
7. Sprzedaż materiałów 322,95
  Razem 845.574,61
1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru 3.769.081,00
2. Dotacje celowe na realizację wydatków majątkowych 0,00
3. Dotacje celowe na realizację prac remontowych 290.910,70
7. Pozostałe przychody operacyjne 10.993,10
8. Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenia międzyokresowe 45.845,08
  Razem 4.116.829,88
  Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych 47,08
  Ogółem przychody Teatru 4.962.451,57

Koszty Teatru w 2009r.

1. Zużycie materiałów   363.102,58
2. Usługi obce   465.287,72
3. Podatek VAT nie podlegający odliczeniu   20.175,37
4. Podatek od nieruchomości i gruntowy   2.088,00
5. Pozostałe podatki i opłaty w tym: PFRON   33.004,10
6. Wynagrodzenia   3.157.300,97
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   445.860,62
8. Odpisy na ZFSS   69.709,31
9. BHP, szkolenia i inne   25.189,45
10. Pozostałe koszty rodzajowe   204.831.56
11. Amortyzacja   175.654,96
12. Amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych   45.845,08
13. Podróże służbowe   6.232,83
14. Koszty reklamy   89.033,84
15. Koszty reprezentacji   3.494,82
16. Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych   -1.679,49
  Razem   4.891.809,18
17. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)   24,38
18. Pozostałe koszty operacyjne   19.721,95
  Ogółem koszty Teatru   5.547.729,68

 

Wynik finansowy (zysk  brutto)  za rok 2009 wyniósł +  50.896,06zł.