artykuł nr 1

Struktura przychodów i kosztów działalności Teatru w 2008r.

Przychody Teatru w 2008r.

1. Sprzedaż usług kulturalnych 674.142,63
2. Przychody z najmu i dzierżawy 122.620,06
3. Przychody ze sprzedaży mediów 28.929,55
4. Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii 4.734,44
5. Sprzedaż usług reklamowych 7.357,41
6. Sprzedaż towarów 304,10
7. Sprzedaż materiałów 1.335,00
  Razem 839.423,19
1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru 3.300.000,00
2. Dotacje celowe na realizację wydatków majątkowych 300.000,00
3. Dotacje celowe na realizację prac remontowych 263.086,61
7. Pozostałe przychody operacyjne 18.478,76
8. Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenia międzyokresowe 46.384,60
  Razem 3.927.949,97
  Przychody finansowe 134,51
  Ogółem przychody Teatru 4.767.507,67

Koszty Teatru w 2008r.

1. Zużycie materiałów   370.724,35
2. Usługi obce   449.682,23
3. Podatek VAT nie podlegający odliczeniu    30.248,16
4. Podatek od nieruchomości i gruntowy   3.728,00
5. Pozostałe podatki i opłaty   43.557,93
6. Wynagrodzenia   2.634.213,10
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   400.999,10
8. Odpisy na ZFSS   60.760,93
9. BHP, szkolenia i inne   21.925,32
10. Pozostałe koszty rodzajowe   203.969,24
11. Amortyzacja   102.711,15
12. Amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych   46.384,60
13. Podróże służbowe   7.812,00
14. Koszty reklamy   80.853,83
15. Koszty reprezentacji   7.262,68
16. Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych   -2.301,16
  Razem   4.467.133,78
17. Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)   3,57
18. Pozostałe koszty finansowe( różnice kursowe)   0,00
19. Pozostałe koszty operacyjne (zakup udziału w nieruchomości)   300.000,00
  Ogółem koszty Teatru   4.767.137,35

 

Wynik finansowy (zysk  brutto) za rok 2008 wyniósł+  370,32 zł