artykuł nr 1

Opracowanie kompletnego wniosku wraz ze Studium...

Opracowanie kompletnego wniosku wraz ze Studium wykonalności i innymi wymaganymi dokumentami gotowymi do złożenia w dla projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 Program „Kultura”, Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”