artykuł nr 1

Unieważnienie

Unieważniamy zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak) ze względu na zaoferowaną kwotę - przewyższającą budżet przewidziany na realizację zadania.

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie,...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, transport i montaż wolnostojącego podświetlanego słupa reklamowego (typu okrąglak). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),