artykuł nr 1

PRZETARGI
Przetarg nr 1/2006, na dostawę sprzętu elektroakustycznego.

Przetarg ogłoszony w trybie zapytania o cenę, ogłoszony w dniu 15.02.2006r.

Strony zawierające umowę:
Teatr im. Stefana Żeromskiego25-507 Kielce ul. Sienkiewicza32,
Dyrektor Naczelny Pan Piotr Szczerski,
a,
Centrum Muzyczne VANAX,
25-539 Kielce ul. Dębowa 7, Prezes Pan Wiesław Góra.

Przedmiot umowy: Dostawa sprzętu elektroakustycznego.

Data zawarcia: 15.03. 2006r.
Przetarg nr 2/2006, na malowanie pomieszczeń
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.


Przetarg ogłoszony w dniu 14 lipca 2006 r.

1. Zamawiający.
Teatr im. Stefana Żeromskiego
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65
http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl

2. Tryb zamówienia.
Negocjacje z ogłoszeniem.

3. Przedmiot zamówienia.
Malowanie pomieszczeń Teatru wraz z pracami towarzyszącymi (malowanie, naprawa ubytków tynkarskich, cyklinowanie i malowanie parkietu, wymiana wykładzin, naprawa schodów żeliwnych oraz inne prace towarzyszące).
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 30 września 2006 r

6. Warunki udziału w postępowaniu.
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z póź. zm.).
Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione.
Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem w tego typu pracach.
Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: "spełnia - nie spełnia".

7. Do negocjacji zaproszonych zostanie 5 wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny.

8. Wadium - nie dotyczy.

9. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego - Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 21 lipca 2006 roku do godz. 15.00
lub e-mailem na adres: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl

10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania SIWZ 2/2006, lub w siedzibie Zamawiającego.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.

12. Uściślenie zapisów w SIWZ jest do pobrania SIWZ 2A/2006, lub w siedzibie Zamawiającego.Kielce dn. 08.08.2006r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu negocjacje z ogłoszeniem na ?Malowanie pomieszczeń Teatru wraz z pracami towarzyszącymi?.

Teatr im. Stefana Żeromskiego informuje, że w postępowaniu przetargowym na ?Malowanie pomieszczeń Teatru wraz z pracami towarzyszącymi? wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Usługowo Handlowego ?Instalko? Kielce, ul. Meissnera 24/6, który zaproponował cenę brutto ? 59.780,00 zł. Wstępny termin podpisania umowy 17 sierpnia 2006 roku.


Informacja o zawarciu umowy.
Umowę o realizację zamówienia zawarto z Zakładem Usługowo Handlowym ?Instalko? Kielce, ul. Meissnera 24/6 w dniu 17 sierpnia 2006 roku.
Przetarg nr 3/2006, na zakup reflektorów scenicznych z osprzętem.

Przetarg ogłoszony w dniu 18 lipca 2006 r.

1. Zamawiający: Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel.041 344 60 48, fax.041 344 47 65 http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl

2. Tryb zamówienia - Przetarg nieograniczony.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania SIWZ 3/2006, lub w siedzibie Zamawiającego.

4. Przedmiot zamówienia (CPV - 31520000, 32340000).
Dostawa reflektorów scenicznych wraz z osprzętem zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 25 września 2006 roku.

6. Warunki udziału w postępowaniu.
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177
z póź. zm.).
Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, szczegółowo wymienionych w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: "spełnia - nie spełnia".

7. Wadium - nie obowiązuje.

8. Kryteria oceny: cena 100%.

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem :"Oferta na dostawę reflektorów scenicznych wraz z osprzętem" w siedzibie Zamawiającego - Teatr im. Stefana Żeromskiego,
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 7 sierpnia 2006 roku
do godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia i w tym samym miejscu o godz. 13.00

10. Termin związania ofertą ? 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otwarcia ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Dynamiczny system zakupów nie dotyczy niniejszego postępowania.

13. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Kielce dn. 07.08.2006r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ?Zakup reflektorów scenicznych z osprzętem?.

Teatr im. Stefana Żeromskiego informuje, że w postępowaniu przetargowym na ?Zakup reflektorów scenicznych z osprzętem? wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Handlowo ? Usługowej ELWO-LIGHT, 31-707 Kraków, Oś. Na Stoku 41/17, która zaproponowała cenę
netto ? 233.496,00 zł. Wstępny termin podpisania umowy 16 sierpnia 2006 roku.


Informacja o zawarciu umowy
Umowę o realizację zamówienia zawarto z Firmą Handlowo ? Usługową ELWO-LIGHT, 31-707 Kraków, Oś. Na Stoku 41/17w dniu 16 sierpnia 2006 roku.
Przetarg nr 4/2006, na remont ściany szczytowej zachodniej budynku głównego, oraz ściany zachodniej i północnej lewej oficyny.

Przetarg ogłoszony w dniu 11 sierpnia 2006r.

1. Zamawiający: Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32, tel. 041 344 60 48 (centrala).
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (wartość do 60.000 EURO)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl, SIWZ 4/2006,
4. Przedmiot zamówienia:
Remont ściany szczytowej zachodniej budynku głównego oraz ściany zachodniej i północnej lewej oficyny.
Kategorie robót wg CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2006 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z póź. zm.).
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych robót.
Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, szczegółowo wymienionych w SIWZ.
7. Wadium - nie obowiązuje.
8. Kryteria oceny ofert: cena 80%, termin realizacji 10%, gwarancja 10%.
9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Zamknięte oferty z napisem "OFERTA NA WYKONANIE REMONTU ŚCIANY TEATRU" składać należy za pokwitowaniem w sekretariacie Teatru - pok. 1, adres: 25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32 do dnia 11 września 2006 r, godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu w dniu 11 września 2006 r o godz 13.00.
10. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otwarcia ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Dynamiczny system zakupów nie dotyczy niniejszego postępowania.
13. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie przetargu:
Jacek Pomarański tel. 041 344 60 48 wew. 40, tel.kom. 506 11 12 96
e-mail: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.plZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: przetarg nieograniczonego na "Remont ściany szczytowej zachodniej budynku głównego oraz ściany zachodniej i północnej lewej oficyny".
Teatr im. Stefana Żeromskiego informuje, że w postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniej- szą ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane "Domek" Joanna Lech, 26-010 Bodzentyn, Wzdół Kolonia 18, która zaproponowała cenę netto 97.142,26 zł.Informacja o zawarciu umowy.
Umowę o realizację zamówienia zawarto z Przedsiębiorstwem Budowlanym "Domek", Joanna Lech, Wzdół Kolonia 18, 26-010 Bodzentyn w dniu 21.09.2006 r.Kielce 14 września 2006 r.

Przetarg nr 5/2006, na Zakup samochodu osobowego.

1. Zamawiający: Teatr im. Stefana Żeromskiego ,25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel.041 344 60 48, fax.041 344 47 65 http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów: Jacek Pomarański, tel. 0 506 111 296
e-mail: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl

2. Tryb zamówienia - Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/, SIWZ 5/2006

4. Przedmiot zamówienia: "Zakup samochodu osobowego"
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 30 października 2006 roku.

6. Warunki udziału w postępowaniu.
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177
z póź. zm.).
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp.
Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione.
Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, szczegółowo wymienionych w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: "spełnia - nie spełnia".

7. Wadium - nie obowiązuje.

8. Kryteria oceny: Cena 90%
Wyposażenie 5%
Gwarancja 5%

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: "Oferta na zakup samochodu osobowe- go" w siedzibie Zamawiającego - Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 29 września 2006 roku do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia i w tym samym miejscu o godz. 13.00.

10. Termin związania ofertą -30 dni kalendarzowych, licząc od daty otwarcia ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Dynamiczny system zakupów nie dotyczy niniejszego postępowania.

13. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Kielce 2.10.2006 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu przetargowym na zakup samochodu osobowego wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Pol-Mot Auto Sp. z o.o., 26-052 Sitkówka, Zgórsko ul. Salonowa 1, która zaoferowała samochód marki Skoda Roomster za cenę 51.867,21 zł netto.Zawiadomienie o zawarciu umowy.

W dniu 11 października 2006 roku w Kielcach zawarto umowę o zakup samochodu osobowego
z Firmą Pol ? Mot Auto Sp z o.o. Nr 157 O/Kielce 26-052 Sitkówka, Zgórsko ul. Salonowa 1.