artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetarguRemont istniejących oraz budowa nowych sztankietów na dużej scenie Teatruim. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z robotami towarzyszącymi.

Kielce 18.06.2010 r

Ogłoszenie o przetargu
Remont istniejących oraz budowa nowych sztankietów na dużej scenie Teatru
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z robotami towarzyszącymi.

Kody klasyfikacji CPV:
   - 45000000-7 - Roboty budowlane
 w tym - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 - 45223000-6 - Konstrukcje
 w tym - 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych          
 - 45440000-3 - Roboty malarskie
 w tym - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

1.  Zamawiający
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65
http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/


2.  Tryb zamówienia - Przetarg nieograniczony


3.  Przedmiotem zamówienia jest:
3.1 Remont generalny sztankietów istniejących – 10 szt., (w tym: wykonanie trzech z nich z napędem elektrycznym)
  a)  wymiana przeciwwag
  b)  wymiana belek nośnych
  c)  wymiana kół zbiorczych i przewojowych
  d)  wymiana lin konopnych
  e)  wymiana lin stalowych
  f)  remont prowadnic
    g) wykonanie teleskopowych przedłużeń belek sztankietów
3.2Budowa nowych sztankietów z napędem ręcznym– 6 szt., z czego belka jednego z nich wykonaną w systemie tri system wyposażono w dwie kurtyny rozsuwane ręcznie
3.3 Wykonanie instalacji zasilająco- sterującej dla trzech sztankietów scenicznych, roboty elektryczne zgodnie z projektem
3.4 Uporządkowanie ścian bocznych:
  a)   likwidacja zbędnych urządzeń przy ścianach bocznych sceny oraz budowa zespołów    podanych w projekcie
  b)  dokonanie likwidacji istniejącej tyrystorowni
  c)  wykonanie dwóch pomostów z poręczami łączących istniejące pomosty oraz most  portalowy pomiędzy sobą (metalowo - drewniane) według projektu
  d)  wykonanie dwóch par drzwi metalowych o wym. 550x1950 i 420x1950 do wejścia na pomosty
  e)  w ściance osłaniającej przeciwwagi:
• przesunięcie o 15 cm w kierunku ściany barierkę, likwidując elementy zbędne
• przesunięcie drzwi służących do zejścia do podziemia pomiędzy sztankietami 2 i 3
 • wymiana siatki metalowej osłaniającej na nową ( metalową, ocynkowaną)
f)  wykonanie niezbędnych napraw murarskich i tynkarskich ścian i sufitu oraz malowanie
3.5 Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego remontu, odbiór robót w zakresie ppoż. i bhp, pomiary elektryczne w obrębie wykonanego remontu.


4.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.


5.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2010 roku.


6.  Warunki udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (oświadczenia).
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym m.in.(wyciąg z rejestru działalności gospodarczej)
Posiadają doświadczenie - wykażą, iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali co najmniej 2 kontrakty na kwotę łączną nie mniejszą niż 200 000 zł brutto, obejmujące modernizację urządzeń i instalacji scenicznych, gdzie sala widowiskowa przeznaczona jest na nie mniej niż 200 osób.
Oferent winien przedstawić co najmniej 2 referencje w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
Ocena spełnienia wyżej określonych warunków odbędzie się wg formuły: spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Dokumenty powinny zostać dostarczone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawcy składają oświadczenia wyłącznie w formie oryginału.


7.  Wadium – Zamawiający pobierze wadium w wysokości 5 000 zł.


8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni


9.  Miejsce i termin składania ofert
Zamknięte oferty z napisem:

"Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
Remont istniejących oraz budowa nowych sztankietów na dużej scenie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz z robotami towarzyszącymi.

Nie otwierać przed dniem 5 lipca 2010 r. przed godz. 13.00 "

należy składać w sekretariacie Teatru – pok.1, adres: 25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32 do dnia
5 lipca 2010r.  godz. 12.00

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania, w szczególności przesyłką pocztową lub kurierską.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu w dniu 5 lipca 2010r. godz. 13.00

 
10.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.


11. Przetarg ogłoszony został w BZP pod numerem 174182-2010 w dniu 18.06.2010 roku.

 


 

Kielce, dnia 14 lipca 2010r.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Umowę podpisano w dniu 14.07.2010 r. z firmą HYDRO SIŁA Michał Kubacki, ul. Złotowska 99, 60-184 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie na kwotę 240 500,00 zł netto.

 

 

Załączniki:
Załącznik 136 KB