artykuł nr 1

Uchwała Nr 827/04Zarządu Województwa Świętokrzyskiegoz dnia 22 grudnia 2004 r.w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Uchwała Nr 827/04
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ), art. 13 ust 1 w związku z art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1

 
Nadaje się Teatrowi im. S. Żeromskiego w Kielcach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3


Traci moc statut Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach nadany uchwałą Nr VIII/116/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXIII/320/01 z dnia 25 czerwca 2001 r.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                          Marszałek Województwa
                                                                        Franciszek Wołodźko