artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z dnia 4.01.2018 r. wraz z Regulaminem Organizacyjnym Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

z dnia 4.01.2018 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2017.862), § 7 Statutu Teatru wprowadzonego uchwałą nr 1184/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz uchwały nr 3363/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 

 

wprowadzam do stosowania z dniem 4.01.2018 r. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz ze schematem graficznym Struktury Organizacyjnej Teatru.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
 z dnia 4.01.2018 r.

 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

§ 1

Podstawę prawną Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zwanego dalej Teatr stanowią:

1.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2017.862), 

 1. Statut Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nadany uchwałą nr 1184/2012 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
 2. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach posiada osobowość prawną. Teatr jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora Województwo Świętokrzyskie pod numerem RIK- 11/92.
 3. Organizatorem Teatru jest Województwo Świętokrzyskie.
 4. Teatr jest samorządową instytucją artystyczną.

§ 3

 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa:
  1. zasady zarządzania Teatrem,
  2. strukturę organizacyjną Teatru,
  3. zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych,
  4. zadania kierujących komórkami organizacyjnymi,
  5. zakres uprawnień kadry kierowniczej.

 

 1. ZARZĄDZANIE TEATREM

§ 4

 1. Dyrektor Teatru zarządza instytucją, kieruje i organizuje jej działalność podejmując samodzielnie decyzje, w tym: 
 1. reprezentuje Teatr na zewnątrz i dba o jego dobre imię,
 2. ponosi odpowiedzialność za:
 1. całokształt jego działalności i realizację zadań,
 2. działalność artystyczną i repertuarową, dobór twórców, realizatorów przedstawień teatralnych,
 3. dobór i kontrolę pracy członków zespołu artystycznego oraz zapewnienie im warunków rozwoju artystycznego,
 4. dobór i właściwe wykorzystanie kadr pracowniczych oraz podnoszenie ich kwalifikacji,
 5. właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi,
 6. sprawowanie kontroli zarządczej w Teatrze,
 7. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru,
 8. nadzór nad całością spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczeniem pożarowym. 
 1. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy zastępcy dyrektora oraz podległych mu pracowników, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresem ich działania.
 2. W razie nieobecności dyrektora Teatru lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków, działalnością Teatru kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zastępca dyrektora lub pełnomocnik, w granicach udzielonego im upoważnienia.

 

4. Dyrektorowi Teatru podlegają bezpośrednio:

 1. zastępca dyrektora,
 2. kierownicy komórek organizacyjnych,
 3. dział artystyczny,
 4. dział impresariatu,
 5. samodzielne stanowiska.

§ 5

 1. Zastępca dyrektora jest odpowiedzialny za:
  1. bezpośredni nadzór nad majątkiem Teatru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności,
  2. szczegółowe rozliczenia dotacji podmiotowej i celowych,  
  3. udział w opracowywaniu i realizacji planów merytorycznych, rzeczowo-finansowych działalności, remontów i inwestycji,
  4. zapewnienie prawidłowej pracy Teatru od strony finansowej i gospodarczej,
  5. organizowanie, kierowanie, kontrolowanie i nadzorowanie pracy pracowników w podległych komórkach organizacyjnych, czuwanie nad dyscypliną pracy,  
  6. przestrzeganie prawa pracy, zasad współżycia społecznego, dbałość o przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż.,
  7. dbałość o warunki pracy pracowników i wyposażenie w sprzęt i narzędzia pracy,
  8. organizowanie systemu obiegu dokumentów,
  9. nadzór oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej,
  10. sprawowanie kontroli zarządczej.  

 

 1. Zastępcy dyrektora podlegają bezpośrednio:
  1. dział finansowo-księgowy,
  2. dział administracyjno-techniczny.

§ 6

 1. Do zadańównego księgowego należy:
  1. prowadzenie rachunkowości Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. udział w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych, remontów i inwestycji,
  6. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej i podatkowej,
  7. nadzór nad inwentaryzacją majątku Teatru oraz rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych,
  8. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniami wypłacanymi przez Teatr,
  9. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych, urzędem skarbowym i innymi kontrahentami,
  10. ścisła współpraca z dyrektorem Teatru i zastępcą dyrektora w kwestii pełnej realizacji zadań Teatru,
  11. organizowanie i doskonalenie systemu kontroli wewnętrznej i informacji ekonomicznej.

 

 1. Głównemu księgowemu podlegają bezpośrednio pracownicy działu  finansowo-księgowego, który organizuje i kieruje ich pracą.

 

§ 7

 1. Do zadań (obowiązków) kierowników działów należy:
  1. należyty podział zadań i zorganizowanie pracy w poszczególnych działach,
  2. prawidłowe, sprawne i terminowe wykonanie nałożonych obowiązków,
  3. planowanie i organizowanie pracy, przydzielanie zdań dla zatrudnionych w dziale pracowników, sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowości i terminowości ich wykonania,
  4. zaangażowanie w realizację zadań Teatru z uwzględnieniem zasad oszczędności i gospodarności,
  5. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy podległych pracowników, przestrzeganie prawa pracy, zasad współżycia społecznego, przepisów z zakresu bhp i ppoż., tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,
  6. proponowanie lub opiniowanie zakresów czynności dla podległych pracowników,
  7. wnioskowanie w sprawach pracowniczych (zatrudnienia, zwalniania, nagradzania, awansowania, udzielania kar porządkowych),
  8. ścisła współpraca z dyrekcją i kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Teatru.
 2. Kierownicy działów uprawnieni są do podejmowania samodzielnie decyzji związanych z wykonywaniem zadań powierzonych podległym im komórkom i pracownikom.

 

§ 8

 1. Warunki pracy i płacy pracowników etatowych Teatru określają:
  1. Regulamin pracy,
  2. Regulamin wynagradzania.
 2. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia osób na podstawie umów o dzieło i zlecenia regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNCH  TEATRU

§ 9

 1. W skład Teatru wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Dział artystyczny,
  2. Dział finansowo-księgowy,
  3. Dział impresariatu,
  4. Dział administracyjno-techniczny,
  5. Samodzielne stanowiska,
  6. Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji.

 

§ 10

 1. Dział artystyczny. W skład działu/zespołu artystycznego wchodzą:
  1. dramaturg,
  2. aktorzy.

 

 1. Do podstawowych zadań działu artystycznego należy:
  1. przygotowanie i opiniowanie  propozycji repertuarowych, współtworzenie linii programowej Teatru,
  2. współpraca z reżyserami, dramaturgami, aktorami nad stroną koncepcyjną i dramaturgiczną przedstawień teatralnych,
  3. przygotowanie i opracowanie powierzonej roli zgodnie z ustaleniami i wymogami reżysera przedstawienia, realizacja planów repertuarowych,
  4. uczestnictwo w próbach i przedstawieniach zgodnie z harmonogramem pracy i rozkładem zajęć w siedzibie Teatru i poza jego siedzibą,
  5. uczestnictwo w nagraniach niezbędnych na potrzeby inscenizacyjne przedstawienia oraz w nagraniach i innych działaniach promocyjnych i marketingowych zgodnie ze zleceniem dyrekcji,
  6. przygotowanie powierzonego nagłego zastępstwa w ustalonym zakresie i terminie,
  7. uczestniczenie w organizowanych wydarzeniach towarzyszących premierom, inicjowanie otwartej dyskusji z widzem,
  8. udział w festiwalach i konkursach,
  9. dbałość o powierzone kostiumy i rekwizyty oraz mienie Teatru,
  10. kształtowanie pozytywnego wizerunku Teatru.

 

§ 11

 1. Dział finansowo-księgowy. W skład działu finansowo-księgowego wchodzą:
  1. główny księgowy,
  2. specjalista ds. płac,
  3. specjalista ds. księgowości.

 

 1. Do podstawowych zadań działu finansowo-księgowego należy:
  1. prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej instytucji,
  2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. prawidłowe i terminowe sporządzanie planów finansowych i sprawozdań,
  4. analiza ekonomiczno-finansowa zdarzeń gospodarczych,
  5. kontrola formalno-rachunkowa wszystkich dowodów księgowych,
  6. naliczanie i wypłata wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji dotyczącej  wynagrodzeń,
  7. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczeń podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne, oraz podatku VAT,  
  8. nadzór nad inwentaryzacją oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

 

§ 12

 1. Impresariat Teatru. W skład działu impresariatu wchodzą:
  1. kierownik działu impresariatu,
  2. koordynator pracy artystycznej,
  3. specjalista ds. marketingu i promocji,
  4. specjalista ds. marketingu i PR,
  5. specjalista ds. social media,
  6. grafik komputerowy (specjalista),
  7. inspicjenci-suflerzy,
  8. specjalista organizator widowni – kasjer biletowy,
  9. organizator widowni – kasjer biletowy,
  10. bileterzy,
  11. szatniarze,
  12. strażacy.

 

 1. Kierownik działu impresariatu kieruje i organizuje pracę działu, podlegają pod niego pracownicy działu impresariatu.
 2. Do obowiązków impresariatu Teatru należy:
  1. sporządzanie w uzgodnieniu z dyrektorem Teatru harmonogramu i rozkładu zajęć dla zespołu artystycznego i realizatorów spektakli oraz koordynacja pracy artystycznej,
  2. całokształt spraw związanych z przygotowaniem, zawieraniem i rozliczeniem umów z realizatorami spektakli, stawek za artystyczne wykonanie, statystowanie, itp.,
  3. ustalanie w uzgodnieniu z dyrektorem Teatru cen biletów, spektakli ryczałtowych, wydawnictw itp.,
  4. organizacja i obsługa imprez kulturalnych, obsługa widowni w zakresie organizowanych przedstawień,
  5. sprzedaż i kolportaż biletów, wydawnictw oraz innych usług kulturalnych,
  6. maksymalizacja wpływów ze sprzedaży biletów teatralnych, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ze sprzedaży, 
  7. całokształt spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej pracy zespołu artystycznego i działu impresariatu,
  8. prowadzenie raportów z odbytych  prób i przedstawień oraz ich analiza,
  9. przygotowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej działalności kulturalnej,  realizacji spektakli teatralnych celem przekazania do archiwum zakładowego,  
  10. planowanie, organizacja i koordynacja wyjazdów Teatru poza siedzibę: w kraju i za granicę oraz ich rozliczanie,
  11. przygotowanie od strony literackiej druków, wydawnictw, komunikatów dotyczących pozycji repertuarowych Teatru oraz innych wydarzeń,
  12.  prowadzenie biblioteki książek i czasopism,
  13.  przygotowanie graficzne materiałów i wydawnictw towarzyszących spektaklowi, promocyjnych Teatru, współpraca z drukarniami,
  14.  przygotowywanie strategii promocyjno-reklamowej, poszukiwanie sponsorów, efektywne upowszechnianie spektakli, dbałość o dobre kontakty z grupami potencjalnych odbiorców: szkołami, urzędami, zakładami pracy, innymi organizacjami,
  15.  działania promocyjno-marketingowe, współpraca z mediami,  
  16. prowadzenie strony internetowej i profili Teatru na portalach społecznościowych (m.in.: facebook, twitter, instagram, youtube),
  17. nadzór nad powierzonym mieniem oraz przestrzeganiem przepisów z zakresu  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia pożarowego w związku z prezentacją spektakli teatralnych,  
  18. ścisła i wszechstronna współpraca z dyrektorem Teatru, zastępcą dyrektora, artystami, dramaturgiem, kierownikiem administracyjno-technicznym i głównym księgowym w zakresie realizacji zadań Teatru.
 3. Szczegółowe zadania dla samodzielnych stanowisk zostały zawarte w indywidualnych zakresach czynności i odpowiedzialności.

 

§ 13

 1. Dział administracyjno-techniczny. W skład działu wchodzą:
  1. kierownik działu administracyjno-technicznego,

Pracownie techniczne:

 1. pracownia stolarska – stolarz,
 2. pracownia krawiecka damska – specjalista rzemiosł teatralnych - krawcowa,
 3. pracownia krawiecka męska – specjalista rzemiosł teatralnych - krawiec,
 4. pracownia plastyczna i reklamy – specjaliści rzemiosł teatralnych - plastyk, plastyk-archiwista,
 5. pracownia tapicerska – tapicer,
 6. pracownia ślusarska – ślusarz,

  Obsługa sceny:

 1. pracownia elektryczna – elektryk-realizator oświetlenia,
 2. pracownia akustyczna – akustyk-realizator dźwięku,
 3. pracownia fryzjersko-perukarska – charakteryzator-perukarz, fryzjer,
 4. garderoba męska – garderobiana,
 5. garderoba damska – garderobiana,
 6. obsługa sceny – brygadier, montażyści dekoracji,
 7. rekwizytornia – rekwizytor,
 8. magazyn mebli scenicznych i dekoracji – magazynier,

Administracja:

 1. specjalista ds. administracyjnych,
 2. pracownik gospodarczy-konserwator,
 3. recepcjoniści,
 4. sprzątaczka-praczka,
 5. sprzątaczki,
 6. magazynier.

 

2. Kierownik działu administracyjno-technicznego kieruje i organizuje pracę działu. Podlegają pod niego pracownicy: pracowni technicznych, obsługi sceny i administracji.

3. Do zadań działu administracyjno-technicznego należy:

 1. całokształt prac związanych z produkcją i obsługą techniczną spektakli teatralnych,
 2. prawidłowe, terminowe i zgodne z dokumentacją scenograficzną wykonywanie dekoracji, scenografii, rekwizytów, kostiumów, peruk itp.,
 3. obsługa techniczna prób i spektakli w siedzibie i w terenie oraz imprez obcych realizowanych w Teatrze zgodnie z harmonogramem,
 4. zabezpieczanie scenografii i kostiumów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. oszczędne gospodarowanie surowcami i materiałami, dążenie do wielokrotnego wykorzystywania środków inscenizacji,
 6. utrzymywanie w gotowości scen i urządzeń technicznych do realizacji przedstawień,
 7. zabezpieczenie przechowywania i magazynowania środków inscenizacji,
 8. zabezpieczenie prawidłowych warunków bhp i ppoż. w siedzibie i objeździe, bieżące utrzymanie czystości, dbałość o sprawność techniczną maszyn i urządzeń,
 9. wykonanie zadań i czynności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 10. organizowanie i nadzór prac remontowych i inwestycji, usuwanie awarii,
 11. dokonywanie zakupów na potrzeby tworzenia spektakli i ogólno-administracyjnych,
 12. wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą,
 13. zabezpieczenie obiektu w sprzęt umożliwiający zachowanie warunków bhp i ppoż., zlecanie wymaganych przepisami prawa przeglądów budynków i urządzeń,
 14. prawidłowa eksploatacja środków transportu oraz prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w tym zakresie,
 15. prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących hoteliku teatralnego i mieszkań służbowych Teatru na terenie miasta Kielce,
 16. całokształt spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej pracy zespołu administracyjno-technicznego,
 17. dbałość o majątek i powierzone mienie Teatru, udział w inwentaryzacjach.

4. Szczegółowe zadania dla poszczególnych pracowników zostały zawarte w indywidualnych zakresach czynności i odpowiedzialności.

 

§ 14

 1. Samodzielne stanowiska. W Teatrze funkcjonują następujące samodzielne stanowiska, które podlegają bezpośrednio dyrektorowi Teatru:  
  1. asystent dyrektora,
  2. specjalista ds. kadr,
  3. inspektor bhp i ppoż.,
  4. informatyk, administrator bezpieczeństwa informacji,
  5. radca prawny.

 

 1. Do obowiązków asystenta dyrektora należy:
  1. prowadzenie sekretariatu dyrektora Teatru, tłumaczenie korespondencji,
  2. organizowanie narad z udziałem kierownictwa Teatru,
  3. ustalanie spotkań dyrektora Teatru z artystami współpracującymi z Teatrem, dziennikarzami, ludźmi kultury,
  4. dokumentowanie spraw kancelaryjnych, ewidencja delegacji, rejestracja i dekretowanie korespondencji.

3.  Do obowiązków specjalisty ds. kadr należy:

 1. całokształt spraw osobowych pracowników Teatru, tj. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę i zlecenia, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń, opinii, itp. zgodnie z przepisami kodeksu pracy, regulaminu wynagradzania i pracy,
 2. bieżąca kontrola dyscypliny pracy,
 3. kompletowanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowniczej,
 4. ustalanie uprawnień pracowników do urlopów, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, dodatków za staż pracy, itd.,
 5. kompletowanie dokumentacji do emerytury lub renty,
 6. kierowanie pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie,
 7. współorganizowanie szkoleń okresowych bhp i ppoż.,
 8. archiwizacja dokumentacji z zakresu kadr i sekretariatu.

4.  Do obowiązków inspektora bhp i ppoż. należy:

 1. nadzór i kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Teatrze, profilaktyka z zakresu zagrożeń w miejscu pracy,
 2. prowadzenie szkoleń wstępnych i instruktażu z zakresu bhp,
 3. prowadzenie szkoleń z zakresu ppoż.,
 4. kontrola przestrzegania przepisów i wydawanych zaleceń,
 5. stała współpraca ze strażą pożarną i działem administracyjno-technicznym w zakresie bhp i ppoż.,
 6. ewidencja wypadków i chorób zawodowych oraz prowadzenie postępowań powypadkowych,
 7. udział w komisji ds. oceny warunków bezpieczeństwa widowisk teatralnych.
 1. Do obowiązków informatyka, administratora bezpieczeństwa informacji należy:
  1. administrowanie serwerami obsługującymi komórki organizacyjne Teatru,
  2. sprawowanie opieki nad sprzętem komputerowym,
  3. utrzymanie sprawności technicznej komputerów oraz sieci, wykonywanie i zlecanie napraw,
  4. przeprowadzanie podstawowych szkoleń pracowników w zakresie zabezpieczenia danych i informacji,
  5. zabezpieczenie komputerów ochroną antywirusową,
  6. sprawowanie nadzoru oraz administrowanie kontami poczty elektronicznej,
  7. administrowanie stroną www Teatru,
  8. udział w wyborze i zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  9. realizowanie polityki ochrony informacji i danych osobowych w Teatrze, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 2. Do obowiązków radcy prawnego należy:
  1. udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie spornych spraw związanych z funkcjonowaniem Teatru,
  2. występowanie w charakterze pełnomocnika Teatru w postępowaniach sadowych, administracyjnych.
 3. Szczegółowe zadania dla samodzielnych stanowisk zostały zawarte w indywidualnych zakresach czynności i odpowiedzialności.

 

§ 15

1. Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji. W skład komórki wchodzą:

 1. koordynator ds. inwestycji,
 2. samodzielne stanowiska.

 

2. Koordynator ds. inwestycji nadzoruje pracę Wieloosobowego stanowiska ds. inwestycji.

 

 

3. Do zadań komórki organizacyjnej wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji należy:

 1. koordynacja i nadzór nad przygotowaniem zdania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”,
 2. prowadzenie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zamówień publicznych,
 3. sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją inwestycji, jej prawidłowością i terminowością wykonania i rozliczenia,
 4. współpraca z urzędami i kontrahentami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego,
 5. prowadzenie dokumentacji, rozliczanie procesu inwestycyjnego oraz finansowania inwestycji,
 6. sprawozdawczość w zakresie prowadzonej inwestycji.

4. Szczegółowe zadania dla poszczególnych stanowisk zostały zawarte w indywidualnych zakresach odpowiedzialności.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 16

 1. Rodzaje stanowisk określa struktura organizacyjna–Schemat graficzny (załącznik nr 1).
 2. Prawa i obowiązki pracowników, osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne określają szczegółowo zakresy obowiązków.
 3. Prawa i obowiązki pracowników oraz porządek wewnętrzny instytucji określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
 4. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.
 5. Traci moc Regulamin Organizacyjny Teatru z dnia 1 sierpnia 2014 r.