artykuł nr 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH z dnia 3 stycznia 2005 r.

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
TEATRU  IM.  STEFANA  ŻEROMSKIEGO  W  KIELCACH
z dnia 3 stycznia 2005 r.  PODSTAWA  PRAWNA

1. Statut Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nadany Uchwałą Zarządu
  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nr 827/04 z dnia 22 grudnia 2004 r.
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. „o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”
  / Dz. U. nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami /
3. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1949 r. „o utworzeniu przedsiębiorstwa
  państwowego pod nazwą Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” /Mon. Pol.
  nr A-45 poz. 612 /


I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  Teatru jest Województwo Świętokrzyskie, które zapewnia środki potrzebne
  na jego utrzymanie i rozwój.
2. Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
    przez organizatora pod numerem RIK- 11/92 w dniu 31 marca 1993 r.
3. Siedzibą Teatru jest miasto Kielce, a terenem działania obszar całego kraju.
4. Teatr działa we własnym imieniu i na własny rachunek jako jednostka wyodrębniona
  pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno – finansowym.
5. Nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.


II  CELE  I  ZADANIA  TEATRU

1. Zadaniem Teatru jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności:

  *upowszechnianie kultury poprzez tworzenie i wystawianie widowisk tetralnych,
  * poszukiwanie nowych form sztuki scenicznej,
  * doskonalenie form teatralnej działalności artystycznej,
  * udzielanie pomocy artystycznej i instruktażowej oraz współpraca ze społecznym
ruchem kulturalnym,
  * spełnianie wiodącej fukcji w rozwoju kultury teatralnej na terenie
województwa świętokrzyskiego.


2. Zadania określone w ust. 1 Teatr realizuje poprzez:

  * organizowanie przedstawień i propagowanie sztuki teatralnej we wszystkich możliwych formach,
    zapewniając w nich udział wybitnych aktorów, reżyserów, scenarzystów itp.
  * prezentowanie tych przedstawień i innych form sztuki teatralnej we własnej siedzibie
oraz w terenie,
  * odpowiedni dobór pozycji programowych, uwzględniający ich wartość artystyczną i
funkcję społeczną,
  * propagowanie twórczości scenicznej polskiej i zagranicznej,
  * patronowanie amatorskiemu ruchowi teatralnemu, w szczególności wspomaganie i
popieranie młodzieżowego ruchu artystycznego,
  * integrowanie środowiska teatralnego województwa świętokrzyskiego.


III  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  TEATRU

1. Teatr jest zarządzany przez dyrektora naczelnego i artystycznego, którego powołuje i
    odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trybie przewidzianym
  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor może wykonywać swoje obowiązki poprzez ustanowionego pełnomocnika
  w zakresie umocowania określonego w pełnomocnictwie.
3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności, czuwa nad mieniem Teatru i
  jest za niego odpowiedzialny.
4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

  · ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
  · ogólny nadzór nad majątkiem Teatru,
  · reprezentowanie teatru na zewnątrz,
  · przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych,
  sprawozdań finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
  · wydawanie regulaminów i rozporządzeń,
  · sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
  · zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami Teatru oraz podejmowanie
    decyzji wynikających ze stosunku pracy.
  · odpowiedni dobór reżyserów, scenografów, choreografów oraz innych twórców spektakli
  · odpowiedni dobór aktorów do obsady w realizowanych przedstawieniach
  · nadzór nad pracą zaangażowanych realizatorów premier
  · czuwanie nad dyscypliną pracy i prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych
  przez pracowników podległych komórek organizacyjnych
  · przestrzeganie prawa pracy, zasad współżycia społecznego,
  dbałość o przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż.

5. Warunki pracy i płacy pracowników etatowych Teatru określają:
  · Regulamin Pracy
  · Regulamin Wynagradzania

6. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia osób na podstawie umów o dzieło i zlecenia
regulują przepisy kodeksu cywilnego.

7. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


IV  STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  TEATRU

1. Pracą Teatru kieruje dyrektor.
2. Prawidłową realizację zadań finansowych zapewnia główny księgowy.
3. Dyrektor i główny księgowy wchodzą w skład kierownictwa Teatru.
4. Główny księgowy i inni kierownicy działów są odpowiedzialni za:
  ·   należyte zorganizowanie pracy w dziale
  ·   prawidłowe, sprawne i terminowe wykonanie nałożonych zadań
  ·   nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny, porządku, zasad bhp i ppoż.

5. Glówny księgowy kieruje sprawami ekonomiczno – finansowymi.
  Do jego zadań należy w szczególności:
  * opracowywanie planów rzeczowo – finansowych, remontów i inwestycji
  * prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
  * ścisła współpraca z dyrektorem w kwestii pełnej realizacji zadań Teatru
  * reprezentowanie Teatru w zakresie spraw finansowych w jednostce nadrzędnej i
innych instytucjach
  * organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej
  * zastępstwo dyrektora w czasie jego nieobecności

6. Kierownicy działów: artystycznego, impresariatu aministracyjno – technicznego i księgowości są
  bezpośrednio odpowiedzialni za całokształt prac podległych im komórek organizacyjnych.
  Do ich obowiązków należy w szczególności:
  ·   organizowanie pracy i planowanie zadań podległym pracownikom
  ·   zaangażowanie w realizację zadań Teatru z uwzględnieniem oszczędności i gospodarności
  ·   proponowanie zakresów czynności dla podległych pracowników
  ·   przestrzeganie prawa pracy, zasad współżycia społecznego
  ·   wnioskowanie w sprawach pracowniczych / zatrudnienia, zwalniania, nagradzania,
      awansowania, udzielania kar porządkowych /
  ·   dbałość o przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ppoż

7. Samodzielne stanowiska
  * szczegółowe zadania dla tych stanowisk zostały zawarte
w zakresach czynności i odpowiedzialności
 
8. W skład Teatru wchodzą następujące komórki organizacyjne:

8.1 Dział Artystyczny
  * kierownik literacki
  *sekretarz literacki
  * aktorzy
  * adepci
  * inspicjenci – suflerzy
  * biblioteka
8.2 Dział finansowo – księgowy
  * główny księgowy
  * specjalista ds. księgowości
  * specjalista ds. płac
  * specjalista ds. kasy i księgowości materiałowej
8.3 Impresariat Teatru
  * kierownik impresariatu
  * specjalista – organizator widowni
  * specjalista – organizator
  * kasjer biletowy – organizator
  * bileterzy
  * szatniarze
  * strażacy
8.4 Dział administracyjno – techniczny
  * kierownik działu
Zespół warsztatowy
  ·   pracownia stolarska – stolarze
  ·   pracownia krawiecka damska – krawcowe
  ·   pracownia krawiecka męska – krawcy
  ·   pracownia plastyczna i reklamy – plastycy
  ·   pracownia tapicerska
  ·   pracownia ślusarska
Techniczna obsługa sceny
  ·   pracownia elektryczna – elektrycy
  ·   pracownia akustyczna – akustycy
  ·   pracownia fryzjersko – perukarska – charakteryzatorzy
  ·   garderoba damska – garderobiana
  ·   garderoba męska – garderobiana
  ·   obsługa sceny – brygadier, maszyniści
  ·   rekwizytornia
  ·   magazyn mebli scenicznych i dekoracji
Obsługa
  ·   intendent – zaopatrzenie
  ·   pracownik administracyjny – pralnia
  ·   pracownik administracyjny – konserwator
  ·   magazynier – magazyn materiałowy
  ·   portierzy – telefoniści
  ·   sprzątaczki
Samodzielne stanowiska
  ·   specjalista ds. kadr i administracji
  ·   sekretarka – asystentka
  ·   inspektor  bhp i ppoż
  ·   radca prawny

9.   Zadania komórek organizacyjnych

9.1 Dział artystyczny
  * opracowywanie i realizacja planów repertuarowych
  * kształtowanie opinii i pozytywnego oblicza artystycznego przygotowywanych premier
  * odpowiedni dobór reżyserów, scenografów , choreografów itp.
  * odpowiedni dobór aktorów do obsady w realizowanych spektaklach

9.2 Dział finansowo – księgowy
  * prowadzenie gospodarki finansowej instytucji
  * prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowązującymi zasadami

 

  * prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych innych informacji
  * analiza ekonomiczno – finansowa zdarzeń gospodarczych

  * kontrola formalno – rachunkowa wszystkich dokumentów księgowych
  * prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentów / listy płac wynagrodzeń,
zasiłków, ewidencja środków trwałych, faktury itd. /
  * doskonalenie zawodowe pracowników

9.3 Impresariat Teatru

 

 

* całokształt spraw związanych z przygotowaniem i zawieraniem umów o dzieło z realizatorami spektakli, ustalanie w porozumieniu z dyrektorem stawek za artystyczne wykonanie, statystowanie itd.
* przygotowanie merytorycznej dokumentacji dotyczącej realizacji spektakli do wypłaty wynagrodzeń oraz premii działowi impresariatu
* ścisła i wszechstronna współpraca zdyrektorem, kierownikiem literackim, głównym księgowym, kierownikiem administracyjno – technicznym i specjalistą ds. kadr
* przygotowywanie strategii promocyjno – reklamowej, poszukiwanie sponsorów Teatru
* efektywnw upowszechnianie spektakli
* maksymalizacja wpływów ze sprzedaży biletów teatralnych i innych wydawnictw
* organizacja i obsługa spektakli i innych imprez
* prawidłowe rozliczanie wpływów ze sprzedaży biletów i innych wydawnictw
* kontrola prawidłowości raportów z odbytych prób i spektakli sporządzanych przez inspicjenta


9.3 Dział administracyjno – techniczny

 

 

* przygotowywanie merytorycznej dokumentacji dotyczącej pracy ponad wymiar, wyjazdów w teren, premii itp. Działu administracyjno – technicznego do wypłaty wynagrodzeń
* terminowe i zgodne z dokumentacją scenograficzną wykonywanie dekoracji, scenografii, rekwizytów, kostiumów, peruk itp.
* prawidłowe zabezpieczanie scenografii w trakcie eksploatacji spektakli w siedzibie i w terenie
* dążenie do wielokrotnego wykorzystywania środków iscenizacji w nowo przygotowywanych premierach
* oszczędne gospodarowanie surowcami, materiałami oraz energią elektryczną w trakcie produkcji wszelkich scenografii
*właściwa obsługa przedstawień teatralnych, przestrzeganie wskazówek reżysera, scenografa, operatora oświetlenia, dyrektora Teatru
* dbałość o sprawność techniczną eksploatowanych urządzeń i maszyn
* zabezpieczenie przechowywania i magazynowania surowców, materiałów oraz wyrobów gotowych / kostiumów, scenografii, mebli, rekwizytów i innych urządzeń /
* zabezpieczenie prawidłowych warunków bhp i ppoż. w siedzibie i w objeździe; bieżące utrzymanie obiektu w czystości, sprawności technicznej, natychmiastowe usuwanie awarii, nadzór nad pracami remontowymi i inwestycyjnymi
* zabezpieczenie obiektu w sprzęt umożliwiający zachowanie warunków bhp i ppoż. / stała współpraca z inspektorem bhp i ppoż.
* dokonywanie zakupów na potrzeby sceny i administracji
* wyposażenie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz środki czystości zgodnie z regulaminem pracy
* prawidłowa gospodarka i eksploatacja środków transportu
* prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz oznakowanie przedmiotów – wyposażenia Teatru i mieszkań teatralnych


9.4 Samodzielne stanowiska

 

 

 

Specjalista do spraw kadr i administracji
·   całokształt spraw osobowych pracowników Teatru, tj. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę i zlecenia, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i opinii zgodnie z przepisami kodeksu pracy, regulaminu wynagradzania i pracy
·   ustalanie uprawnień pracowników do dodatków za staż pracy, szkodliwych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych itp.
·   kompletowanie dokumentacji do emerytury lub renty
·   kompletowanie akt osobowych oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji pracowniczej
·   bieżąca kontrola dyscypliny pracy
·   organizowanie szkoleń okresowych bhp i ppoż., kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie
·   nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bhp i ppoż.


Sekretarka – asystentka
·   prowadzenie kancelarii Teatru / dziennik korespondencyjny, ewidencja pism, nadawanie i odbiór listów i innych przesyłek pocztowych, rozdzielanie zadekretowanej poczty i niezwłoczne przekazywanie do odpowiedzialnych komórek organizacyjnych, codzienna obsługa poczty e-mail, sporządzanie pism /
·   prawidłowa ewidencja i terminowe rozliczanie kosztów portoryjnych
·   ewidencja delegacji służbowych
·   prowadzenie ewidencji zakupu i zużycia materiałów biurowych

Inspektor bhp i ppoż.
·   stały nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektu w zakresie bhp i ppoż.
·   kontrola przestrzegania wydawanych zaleceń
·   stała współpraca ze strażą pożarną i działem administracyjno – technicznym

Radca prawny
·   zadania radcy prawnego określa ustawa „o radcach prawnych” z dnia 6 lipca 1982 r. / Dz. U. Nr 19 poz. 145 z 1982 z późniejszymi zmianami /


V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rodzaje stanowisk w Teatrze określa struktura organizacyjna – Schemat graficzny / załącznik nr. 1 /
2. Prawa i obowiązki osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne określają szczegółowo
    zakresy czynności.
3. Prawa i obowiązki pracowników oraz porządek wewnętrzny instytucji określa regulamin pracy.
4. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2005 roku. 


                                                                  Dyrektor
                                                                                  Naczelny i Artystyczny
                                                                                      Piotr Szczerski