artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 2916/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 30 LIPCA 2014 R.

 

UCHWAŁA NR 2916/14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 30 LIPCA 2014 R.
 
w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Pozytywnie opiniuje się projekt regulaminu organizacyjnego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 
ADAM JARUBAS