artykuł nr 1

Przetarg 2/2008

Kielce 17.07. 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu

na wykonanie ?Kompleksowej dokumentacji technicznej wymiany sieci elektrycznych w zabytkowym obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach?

  Klasyfikacja CPV

74225100-3 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

  74231410-4 Usługi elektryczne

1. Zamawiający

  Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

  25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

  tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65

http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

2. Tryb zamówienia

  Przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia

  a) Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji instalacji elektrycznej w obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

  b) Wykonanie projektu budowlano ? wykonawczego wymiany instalacji elektrycznej. Projekt musi uwzględniać zasilanie wszystkich instalacji i urządzeń Teatru.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 10.12.2008r.

6. Warunki udziału w postępowaniu

  Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

  Oferenci muszą legitymować się uprawnieniami do wykonania tego typu prac. Wykonawca musi przedstawić odpowiednie uprawnienia budowlane oraz świadectwo przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

  Oferenci powinni posiadać doświadczenie zawodowe w tego typu pracach.

  Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione.

7. Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: ? spełnia ? nie spełnia?

8. Wadium ? nie dotyczy.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

10. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty z napisem ?Oferta na wykonanie ?Kompleksowej dokumentacji technicznej wymiany sieci elektrycznych w zabytkowym obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach? należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr 1 (sekretariat), do dnia 14 sierpnia 2008 r. do godz. 12.00

  Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu i dniu o godzinie 13.00

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.

"PRZETARG UNIEWAŻNIONY -

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych."

Załączniki:
Załącznik77 KB