artykuł nr 1

Przetarg 4/2008

 

Kielce, dnia 19.08.2008 r.

 

Ogłoszenie o przetargu 

„Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wymiany sieci elektrycznych w budynku głównym i oficynie zachodniej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Klasyfikacja CPV

 74225100-3 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

74231410-4 Usługi elektryczne

1.  Zamawiający

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65

http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

2.  Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.  Przedmiot zamówienia

Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego wymiany sieci elektrycznych w budynku głównym i oficynie zachodniej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Szczegółowy zakres prac został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 22.12.2008r.

6. Warunki udziału w postępowaniu

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

Oferenci muszą legitymować się uprawnieniami do wykonania tego typu prac. Wykonawca musi przedstawić odpowiednie uprawnienia budowlane oraz świadectwo przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Oferenci powinni posiadać doświadczenie zawodowe w tego typu pracach.

  Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione.

7. Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: „ spełnia – nie spełnia”

8. Wadium – nie dotyczy.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

10. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty z napisem „Oferta na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wymiany sieci elektrycznych w budynku głównym i oficynie zachodniej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

należy składać w siedzibie Zamawiającego – Teatr im. Stefana Żeromskiego,

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr 1 (sekretariat), do dnia 27.08. 2008 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu i dniu o godzinie 13.00 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.