artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu"Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego"

Ogłoszenie o przetargu

„Zakup samochodu - typu VAN/MINIBUS - 9 osobowego”

 

1. Zamawiający:

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

tel. 413446048, faks 413444765

 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie Zamawiającego: www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

 

4. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu użytkowego typu VAN/MINIBUS przeznaczonego do transportu 9 osób, fabrycznie nowego, spełniający (minimum) wymagania zwarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Klasyfikacja CPV – 34 11 60 00-3 " Pojazdy silnikowe do przewozu mniej niż 10 osób".

 

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych.

 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - 15 listopada 2013 roku.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy Pzp – oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

7.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp – oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

7.3 Do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

 

8. Wadium – Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

 

9. Kryteria oceny – cena = 100%

 

10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. :

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32 – Sekretariat w terminie do dnia 3 czerwca 2013 r. do godz. 12.00 .

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 czerwca 2013 r. o godz. 13.00.

 

11. Termin związania ofertą – 30 dni.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

obrazek