artykuł nr 1

Przetarg pisemny - zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu Volkswagen Transporter T4

 

 
 
 
Kielce, dnia 12 września 2013r.
 
 
 
 
Ogłoszenie
 
 
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ogłasza przetarg pisemny – zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup samochodu
Typ: Volkswagen Transporter T4 - 9 osobowy 2,4 diesel
nr nadwozia: WV2ZZ270ZRH086829
nr silnika:252212
Nr rej: KIE102B
Rok produkcji 1994
  1. Samochód można oglądać na terenie podwórka Teatru w godz. 8-15 w dniach roboczych
  2. Cena oszacowania wynosi 5.000zł.
  3. Wadium wynosi 500 zł, które należy wpłacić w kasie Teatru do dnia 26 września 2013r.
  4. Teatr zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę,
  5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta i wybrana, uchyli się od zakupu samochodu.
  6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.
  7. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 27 września 2013r. o godzinie 9.00 w siedzibie Teatru.
  8. Oferent składa ofertę w zamkniętej kopercie, cena zaproponowana w ofercie stanowi cenę brutto