artykuł nr 1

Budżet 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TEATRU ZA 2019 r.

 

 

Przychody Teatru za 2019r. łącznie wynosiły 7.751.765,77 zł

 

Przychody własne ze sprzedaży

 

 

 1. Sprzedaż usług kulturalnych

1.152.779,15

 1. Przychody z najmu i dzierżawy  

96.295,21

 1. Przychody ze sprzedaży mediów

3.468,17

 1. Przychody z tyt. wypożyczeń kostiumów, scenografii

10.566,75

 1. Sprzedaż usług reklamowych

33.339,19

 1. Sprzedaż towarów

135,69

 

Razem

1.296.584,16

 

Pozostałe przychody operacyjne

 1. Dotacja na działalność bieżącą Teatru

 

5.635.000,00

 

 1. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne:  

zadanie „Zakup systemu nadawania bezprzewodowego tzw. mikroportów” na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. S. Żeromskiego” w kwocie 116.110,00 przyznanej uchwałą 296/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 03.2019r. na którą została zawarta umowa dnia 23.05.2019r. zadanie „Zakup zestawu urządzeń do audio-deskrypcji ułatwiającej odbiór sztuki dla osób z dysfunkcją wzroku” zgodnie z  Uchwałą Nr XIV/179/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 13 listopada 2019 r, na którą została zawarta umowa z dnia 27.11.2019 r w kwocie 33.890,00 zł. z czego 31.687,00 zł. księgowano na rozliczenia międzyokresowe przychodów, a niewykorzystane 2.203,00zł zwrócono 30.12.2019r.

 

116.110,00

 

 1. Dotacje celowe na realizację programów dotyczących działalności statutowej:

481.262,86

 

 1. „Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny ” zrealizowany w dniach 22-28  października 2019 roku, który został dofinansowany ze środków:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową  06845/19/FPK/DMP. w  kwocie 175.000 zł. Wykorzystano 175.000,00 zł.

 

175.000,00

 

 1. Zadanie „140-lecie Teatru w Kielcach-jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce”, które zostało dofinansowane ze środków:   a)  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  kwotą 180.000,00 zł. zgodnie z umową nr  03376/18/FPK/DMP Wykorzystano  180.000,00

b)   Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 45.000 zł. przyznanej uchwałą NR XLVI/651/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i umową z 23.04.2019 Wykorzystano  45.000,00

 

225.000,00

 

 1. Zadanie „Stacja Kultura” zrealizowane w okresie IX-XI 2019 roku dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zgodnie z umową 09271/19/FPK/NCK w kwocie 47.000,00. Wykorzystano 46.985,47 zł. , niewykorzystane 14,53zł zwrócono 9.01.2020 r.

 

46.985,47

 

 1. Zadanie „Teatr na kartach historii Polski” zrealizowane w okresie 26.08.2019r.-20.11.2019r. dofinansowane w ramach Programu „Koalicja dla Niepodległej” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020 zgodnie z umową 90/KN/2019/BPN w kwocie 20.000,00zł. Wykorzystano 20.000,00zł

 

20.000,00

 

 1. Dofinansowanie wydarzenia - prezentacja spektaklu „Widnokrąg” Wiesława Myśliwskiego  w reżyserii Michała Kotańskiego w dniu 22.05.2018r.w ramach ogólnopolskiej akcji  Dzień Teatru Publicznego w Polsce zgodnie z umową na kwotę – 8.400,50  dofinansowany za pośrednictwem Instytutu Teatralnego

8.400,50

 

 1. środki  Miejski Urząd Pracy – częściowa refundacja zatrudnienia osób bezrobotnych – 5.876,89 zł. 

5.876,89

 

 1. Odpis rat dotacji z rozliczeń międzyokresowych

 

178.786,31

 

 1. Pozostałe przychody operacyjne  

 

44.022,44

 

 1. Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych

0,00

 

 Razem

6.455.181,61

Przychody finansowe

 Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych  

0,00

 Ogółem przychody Teatru

7.751.765,77

 

Koszty Teatru za 2019r. wynosiły 7.723.149,17

 

 1. Zużycie materiałów w tym:
 1. materiały 256.306,33

b)   energia, gaz, olej opałowy, woda 163.183,80

419.490,13

 1. Usługi obce
 1. konserwacje, naprawy i bieżące remonty   16.357,50
 2. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp.  35.615,64
 3. koszty bankowe i z zakresu pośrednictwa finansowego  17.441,96
 4. usługi transportowe   35.856,70
 5. koszt utrzymania taboru sam.   16.621,66
 6.  usługi tech. związane z powst. i eksploat. spektakli   850,00
 7. pozostałe  usługi   17.435,13

h)   remont mieszkania /odkupienie nakładów   1.966,26

142.144,85

 1. Podatki i opłaty
 1. podatek VAT nie podlegający odliczeniu   22.607,57
 2. podatek od nieruchomości i  gruntowy   2.128,00
 3. wpłaty na PFRON    0,00
 4. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   9.293,12
 5. pozostałe podatki i opłaty 154,59

34.183,28

 1. Wynagrodzenia w tym: z tego dot. inwestycji 15.716,32

a) wynagrodzenia  osobowe,  z tego dot. inwestycji 15.716,32 3.751.648,35 b) honoraria    816.298,86

c) wynagrodzenia bezosobowe    252.794,67

d)   nagrody konkursowe  0,00

4.820.741,88

minus 15.716,32

 1. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   z tego dotyczące inwestycji - 3.094,10 

736.440,97

minus 3.094,10

 1. Odpisy na ZFSS

91.989,47

 1. BHP, szkolenia i inne

29.538,05

 1. Pozostałe koszty rodzajowe

(między innymi:czynsze i wynajmy, tantiemy autorskie, obsługa prawna i komornicza,    

ubezpieczenia majątkowe, czasopisma, mat. szkol, zakup spektakli w ramach KMFT itp.)  

 

793.176,49

 1. Amortyzacja
 1. amortyzacja wg stawek + jednorazowa 173.836,66
 2. amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych   178.786,31

352.622,97

 1. Podróże służbowe

51.501,18

 1. Koszty reklamy

252.671,04

 1. Koszty reprezentacji 

   11.307,08

 1. plus saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych

- 3.162,07

  Razem

W 2019r. poniesiono koszty wynagrodzeń + ZUS od płatnika w  kwocie 18.810,42 zł, pierwotnie księgowano na kosztach rodzajowych, a następnie przeniesiono do kosztów na konto  080 - Inwestycje

7.713.834,90

 1. Koszty finansowe (w tym odsetki od zobowiązań)

1.527,65

 1. Pozostałe koszty finansowe (różnice kursowe)

7.643,94

 1. Pozostałe koszty operacyjne, w tym roczne rozliczenie  VAT

142,68

 1. Koszty inwestycji w nieruchomość

0,00

Ogółem

7.723.149,17

 

Teatr zakończył rok 2019 zyskiem bilansowym w wysokości 28.616,60zł.

Załączniki:
Budżet Teatru 2019.doc105 KB