artykuł nr 1

Przetarg 3/2008

Kielce 13 sierpnia 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu Remont stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okien i drzwi w budynku głównym i lewej oficynie w zabytkowym obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Kod CPV - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

1. Zamawiający
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65 www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl

2. Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony.

3. Przedmiot zamówienia
a) Zakup, dostawa oraz montaż okien drewnianych w ilości 64 szt. o łącznej powierzchni ok. 140 m2 . Ze względu na nietypowe wymiary i zabytkowy charakter obiektu nowe okna powinny zachować wymiary, wygląd i podziały kwater w dotychczasowym stylu ( do uzgodnienia z Zamawiającym). b) Zakup, dostawa oraz montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmuru i zewnętrznych z blachy c) Zakup, dostawa oraz montaż drzwi zewnętrznych w ilości 8 szt. d) Demontaż starych okien, parapetów i drzwi e) Roboty tynkarskie związane z naprawą ościeży f) Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia g) Wywóz starych okien i gruzu na wysypisko oraz złożenie ich na wysypisku h) Roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania Wszystkie prace wykonane będą z materiałów Wykonawcy. 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wyznacza na dzień 15 grudnia 2008 roku.

6. Warunki udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych robót jak przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, szczegółowo wymienionych w SIWZ na zasadzie - "spełnia - nie spełnia".

7. Wadium - nie dotyczy.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

9. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 03 września 2008r. Do godz 12.00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu i miejscu o godz 13.00 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Umowę zawarto z FABRYKA OKIEN I DRZWI „BAS” Sp. z o.o.

20-474 Lublin, ul.Smoluchowskiego 1, w dniu 18.09.2008 roku na kwotę 130 387,02 zł