artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH

Ogłoszenie o przetargu

REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ  W BUDYNKU

TEATRU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH

 

1. Zamawiający:

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

tel. 413446048, faks 413444765

 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie Zamawiającego: www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

 

4. Przedmiotem zamówienia jest remont poddasza i dachu oficyny zachodniej w budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32 w zakresie umożliwiającym użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kod CPV – 45000000-7 Roboty budowlane

 

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - 30 września 2013 roku.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- Spełnienie warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Pzp.

- Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy

 

8. Wadium – Zamawiający wymaga wadium wysokości 8 000,00 zł

 

9. Kryteria oceny – cena ryczałtowa = 100%

 

10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. :

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 25-507 Kielce ul. Sienkiewicza 32 – Sekretariat w terminie do dnia 27 maja 2013 r. do godz. 12.00 .

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 27 maja 2013 r. o godz. 13.00

 

11. Termin związania ofertą – 30 dni

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

14. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego