artykuł nr 1

Przetarg 5/2008

Kielce 29 września 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu

Remont stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okien i drzwi w prawej oficynie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach


Kod CPV - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

1.  Zamawiający

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65
http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/ 

2.  Tryb zamówienia


Przetarg nieograniczony

3.  Przedmiot zamówienia

  a) Zakup, dostawa oraz montaż okien drewnianych w kolorze białym,w ilości 23 szt. o łącznej powierzchni ok. 45 m2 . Ze względu na nietypowe wymiary i zabytkowy charakter obiektu nowe okna powinny zachować wymiary, wygląd  i podziały kwater w dotychczasowym stylu ( do uzgodnienia z Zamawiającym)
  b) Zakup, dostawa oraz montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmuru ok. 12 m2 i zewnętrznych białych z blachy ok. 28 mb
  c) Zakup, dostawa oraz montaż drzwi drewnianych zewnętrznych w kolorze brązowym, w ilości 2 szt.  
  d) Demontaż starych okien, parapetów i drzwi
  e) Roboty tynkarskie i malarskie związane z naprawą ościeży
  f) Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia
  g) Wywóz starych okien i gruzu na wysypisko oraz złożenie ich na wysypisku
  h) Roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania
  Wszystkie prace wykonane będą z materiałów Wykonawcy.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.


5.  Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień
22 grudnia 2008 roku

6. Warunki udziału w postępowaniu
   W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych robót jak przedmiot zamówienia   
 Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów  załączonych do oferty, szczegółowo wymienionych w SIWZ na  zasadzie - „spełnia – nie spełnia”.

7.  Wadium
– nie dotyczy.

8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

9.  Miejsce i termin składania ofert


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 7 października 2008r. Do godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu i miejscu o godz. 13.00

10.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.

 
PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Umowę zawarto w dniu 20.09.2008  z P.H.U PROMESA Sp. z o.o. 25-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 77, na kwotę netto 37 207,30 zł.
artykuł nr 2

Przetarg 4/2008

 

Kielce, dnia 19.08.2008 r.

 

Ogłoszenie o przetargu 

„Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wymiany sieci elektrycznych w budynku głównym i oficynie zachodniej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Klasyfikacja CPV

 74225100-3 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

74231410-4 Usługi elektryczne

1.  Zamawiający

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65

http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

2.  Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.  Przedmiot zamówienia

Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego wymiany sieci elektrycznych w budynku głównym i oficynie zachodniej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Szczegółowy zakres prac został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 22.12.2008r.

6. Warunki udziału w postępowaniu

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

Oferenci muszą legitymować się uprawnieniami do wykonania tego typu prac. Wykonawca musi przedstawić odpowiednie uprawnienia budowlane oraz świadectwo przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Oferenci powinni posiadać doświadczenie zawodowe w tego typu pracach.

  Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione.

7. Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: „ spełnia – nie spełnia”

8. Wadium – nie dotyczy.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

10. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty z napisem „Oferta na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej wymiany sieci elektrycznych w budynku głównym i oficynie zachodniej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

należy składać w siedzibie Zamawiającego – Teatr im. Stefana Żeromskiego,

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr 1 (sekretariat), do dnia 27.08. 2008 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu i dniu o godzinie 13.00 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.  

artykuł nr 3

Przetarg 3/2008

Kielce 13 sierpnia 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu Remont stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okien i drzwi w budynku głównym i lewej oficynie w zabytkowym obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Kod CPV - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

1. Zamawiający
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32 tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65 www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl

2. Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony.

3. Przedmiot zamówienia
a) Zakup, dostawa oraz montaż okien drewnianych w ilości 64 szt. o łącznej powierzchni ok. 140 m2 . Ze względu na nietypowe wymiary i zabytkowy charakter obiektu nowe okna powinny zachować wymiary, wygląd i podziały kwater w dotychczasowym stylu ( do uzgodnienia z Zamawiającym). b) Zakup, dostawa oraz montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmuru i zewnętrznych z blachy c) Zakup, dostawa oraz montaż drzwi zewnętrznych w ilości 8 szt. d) Demontaż starych okien, parapetów i drzwi e) Roboty tynkarskie związane z naprawą ościeży f) Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia g) Wywóz starych okien i gruzu na wysypisko oraz złożenie ich na wysypisku h) Roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania Wszystkie prace wykonane będą z materiałów Wykonawcy. 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wyznacza na dzień 15 grudnia 2008 roku.

6. Warunki udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych robót jak przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, szczegółowo wymienionych w SIWZ na zasadzie - "spełnia - nie spełnia".

7. Wadium - nie dotyczy.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

9. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 03 września 2008r. Do godz 12.00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu i miejscu o godz 13.00 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Umowę zawarto z FABRYKA OKIEN I DRZWI „BAS” Sp. z o.o.

20-474 Lublin, ul.Smoluchowskiego 1, w dniu 18.09.2008 roku na kwotę 130 387,02 zł

artykuł nr 4

Przetarg 2/2008

Kielce 17.07. 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu

na wykonanie ?Kompleksowej dokumentacji technicznej wymiany sieci elektrycznych w zabytkowym obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach?

  Klasyfikacja CPV

74225100-3 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

  74231410-4 Usługi elektryczne

1. Zamawiający

  Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

  25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

  tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65

http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

2. Tryb zamówienia

  Przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia

  a) Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji instalacji elektrycznej w obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

  b) Wykonanie projektu budowlano ? wykonawczego wymiany instalacji elektrycznej. Projekt musi uwzględniać zasilanie wszystkich instalacji i urządzeń Teatru.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 10.12.2008r.

6. Warunki udziału w postępowaniu

  Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

  Oferenci muszą legitymować się uprawnieniami do wykonania tego typu prac. Wykonawca musi przedstawić odpowiednie uprawnienia budowlane oraz świadectwo przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

  Oferenci powinni posiadać doświadczenie zawodowe w tego typu pracach.

  Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione.

7. Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: ? spełnia ? nie spełnia?

8. Wadium ? nie dotyczy.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

10. Miejsce i termin składania ofert

  Oferty z napisem ?Oferta na wykonanie ?Kompleksowej dokumentacji technicznej wymiany sieci elektrycznych w zabytkowym obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach? należy składać w siedzibie Zamawiającego ? Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr 1 (sekretariat), do dnia 14 sierpnia 2008 r. do godz. 12.00

  Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu i dniu o godzinie 13.00

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.

"PRZETARG UNIEWAŻNIONY -

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych."

Załączniki:
Załącznik 77 KB
artykuł nr 5

Przetarg 1/2008

Kielce 06 czerwca 2008 r.

Ogłoszenie o przetargu

na „Remont kapitalny i wyposażenie trzech łazienek na zapleczu sceny”

w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Kody CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1. Zamawiający

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65

http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

2. Tryb zamówienia - Negocjacje z ogłoszeniem

3. Przedmiot zamówienia

Generalny remont trzech łazienek na zapleczu sceny wraz z ich wyposażeniem, tj: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, założenie wentylacji, remont ścian, podłóg i sufitów, założenie glazury i terakoty, zakup i montaż armatury i urządzeń, wymiana drzwi wejściowych.

Wszystkie prace wykonane będą z materiałów wykonawcy. Parametry materiałów i wyposażenia zostaną uzgodnione w negocjacjach z Zamawiającym.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 29 sierpnia 2008 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione.

Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem w tego typu pracach.

Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: „ spełnia – nie spełnia”.

7. Do negocjacji zaproszonych zostanie 3 wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny.

8. Wadium – nie dotyczy.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

10. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego – Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 16 czerwca 2008 roku do godz. 15.00 lub e-mailem na adres: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy 40 KB
Załącznik 48 KB