artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 5/2009 w trybie zapytania o cenę - "Druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach".

Kielce, dnia 16 września 2009r.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

Tel.: 041 344 60 48 fax.: 041 344 47 65
e-mail: biuro@teatr-zeromskiego.com.pl
http://www.teatr-zeromskiego.com.pl
NIP: 657-10-06-022 REGON: 000279404

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

w przetargu w trybie zapytania o cenę nr 5/2009
Nazwa zadania „Druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ”

Klasyfikacja CPV:
Usługi drukowania 78100000-8
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 1655, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Ustawą”

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
Tel. 041 344 60 48 fax. 041 344 47 65

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu zapytania o cenę
(art. 69 - 73 Ustawy)

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie usług poligraficznych w okresie od 1 października 2009r.do 30 września 2011r. wg specyfikacji:
1.   druk plakatów (nakład: 150 i 500 szt.) w jedno, dwu, czterech kolorach, w formacie B-1, B-2, A-3 na papierze kredowym 120,
2.  druk program/gazeta teatralna (nakład: 1500 szt.), - dwa kolory, w formacie A4, 12 stron, papier gazetowy, druk obustronny,
3.  folder informacyjny - terminarz ( nakład 3000 szt.) w formacie 70/21cm, druk obustronny, w jednym kolorze na papierze kredowym 120,
4.  druk karnetu teatralnego ( nakład 500 szt.) na papierze: karton, w jednym, 2 kolorach w formacie 9/6 cm,
5.  ulotki (1000 szt.) w formacie A-4, druk obustronny, na papierze offsetowy 110, w jednym, czterech kolorach
6.   druk sztrajfu (150 i 500 szt.), w formacie 70/25 cm , w jednym, czterech kolorach,
7.   druk zaproszeń (300 i 500 szt.), w formacie 25/10 cm, drukowane dwustronnie
na papierze kredowym, karton ozdobny w jednym i dwu kolorach.
8.  wizytówki ( 300 szt.), dla 6 osób, w dwu kolorach,
9. teczki firmowe(1000 szt.), format A4, na kartonie w dwu, czterech kolorach

Częstotliwość wykonywania usług drukowania
1.   Druki: plakat B-1, program/gazeta teatralna, zaproszenia wykonywane będą każdorazowo do premiery (od 10 do 14 premier w okresie obowiązywania umowy), możliwe dodruki w liczbie:150, 300, 500 szt./,
2.  Plakat B-2 i A-3 z repertuarem miesięcznym - około 20 razy w okresie obowiązywania umowy,
3.  Sztrajf i ulotki – w miarę potrzeb,
4.  folder informacyjny – terminarz 10 razy w okresie obowiązywania umowy,
5.  Karnet teatralny 2 razy w okresie obowiązywania umowy ,
6.  Wizytówki - w miarę potrzeb
7.  Teczki firmowe – w miarę potrzeb

Szczegółowe zestawienie zamawianych usług drukowania zawiera załącznik do niniejszej Specyfikacji.

4.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1 października 2009 roku do 30 września 2011r.
Miejscem wykonania zamówienia – u oferenta/wykonawcy

5.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
I WARIANTOWYCH ORAZ ZWIERANIA UMOWY RAMOWEJ

1)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2)Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia oferty wariantowej

6.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
1)Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zamówienia do 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych, nieznanych w czasie prowadzenia niniejszego postępowania przetargowego

7.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy.
Ocena spełnienia określonych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę na podstawie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

8.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1)osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest
Pani Justyna Żukowska tel. 504 037 772
2)oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.
3)Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga składania wadium.


10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1)Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
2)Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto (bez VAT) druku 1 sztuki: plakatu, programu/gazetki teatralnej, repertuaru, karnetu teatralnego, ulotki, sztrajfu, zaproszenia, wizytówki. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę dla poszczególnego asortymentu.
3)Ofertę składa się w języku polskim w formie pisemnej;
4)Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej;
5)Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;
6)Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7)Na opakowaniu zewnętrznym oferty, zaadresowanym do Zamawiającego należy zamieścić następującą informację:
Oferta na „Druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ”

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1)Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – tj. w sekretariacie (pokój nr 1) Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 32 do dnia 28 września 2009r. do godz. 12:00;
2)Otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu w dniu 28 września 2009r. o godz. 13:00


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Środa, 7 października 2009

WSZYSCY OFERENCI
dotyczy: postępowania przetargowego 5/2009  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę  w przedmiocie „Druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.    Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach informuje, że przetarg 5/2009 w trybie zapytania o cenę „Druk materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” w wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ wybrano ofertę złożoną przez  firmę: Oficyna Poligraficzna APLA Spółka Jawna ul. Sandomierska 89 w Kielcach, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę,  uzyskując 100 punktów.
 

 


Kielce, dnia 16 października 2009r.

 

Umowę zawarto w dniu 15.10.2009 z Oficyną Poligraficzną APLA Spółka Jawna ul. Sandomierska 89 w Kielcach na okres od 15.10.2009 do 14.10.2011 r.

 

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nr 4/2009 w trybie z wolnej ręki - przetarg nieobowiązkowy:"Roboty dodatkowe związane z remontem kapitalnym garderób teatralnych".

Kielce, dnia 20 sierpia 2009r.

 

Ogłoszenie o przetargu nr 4/2009 w trybie z wolnej ręki – przetarg nieobowiązkowy:

„Roboty dodatkowe związane z remontem kapitalnym garderób teatralnych”.

 

Zakres prac do wykonania:

1. Wykonanie sufitów podwieszanych na podwójnym, metalowym ruszcie krzyżowym

2. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropów drewnianych podłóg we wszystkich remontowanych pomieszczeniach

3. Odciążenie stropu poprzez wybranie i usunięcie starej polepy

4. Położenie nowej izolacji akustycznej - wełna mineralna o grubości 100 mm we wszystkich remontowanych pomieszczeniach

5. Wykonanie oświetlenia awaryjnego w remontowanych pomieszczeniach

6. Wykonanie dwóch nowych rozdzielnic prądu wraz z okablowaniem na klatce schodowej prowadzącej do garderób

7. Uporządkowanie istniejącej instalacji gazowej, w tym przeniesienie licznika gazowego i wykonanie nowego przyłącza gazu

W trakcie realizacji zadania „Remont kapitalny garderób teatralnych z zapleczami oraz ich wyposażenie” objętego umową z dnia 15 czerwca 2009 roku zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, bez których nie było możliwe wykonanie zadania podstawowego. Negocjacje na temat przedmiotu zamówienia, zakresu prac, terminu oraz kosztów wykonania tych robót przeprowadzono z Zakładem Remontowo – Budowlany „Zagórski” 25-018 Kielce, ul. Żytnia 20/2 w dniu 14.07.2009r.

 
Umowę zawarto w dniu 15.07.2009r. z Zakładem Remontowo – Budowlany „Zagórski” 25-018 Kielce, ul. Żytnia 20/2 na kwotę 29 000,00 zł netto.

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetarguRemont dachu w budynku głównym i inne prace towarzyszące

 

Kielce 14 lipca 2009 r

 

Ogłoszenie o przetargu

Remont dachu w budynku głównym i inne prace towarzyszące

Kod CPV – 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia -45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

 

1.  Zamawiający

 

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65
http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

 

2.  Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

3.  Przedmiot zamówienia

-Rozebranie części pokrycia dachowego z blachy – na powierzchnia ca 330 m2

-Wymiana elementów konstrukcyjnych dach nie nadających się do dalszej eksploatacji

-Naprawa konstrukcji dachu, rynien, obróbek blacharskich i tynkarskich.

-Rozbiórka i przemurowanie kominów

-Pokrycie dachu blachą ocynkowaną

-Wymiana 2 świetlików

-Wykonanie nowej instalacji odgromowej na remontowanym fragmencie dachu

-Wszystkie prace wykonane będą z materiałów Wykonawcy.

 

4.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

5.  Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 10 listopada 2009 roku.

 

6.  Warunki udziału w postępowaniu

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych( oświadczenie).

 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych robót jak przedmiot zamówienia (wykaz wykonanych robót w podobnym zakresie z ostatnich 3 lat).

 

Oferent winien przedstawić co najmniej 3 referencje na wykonanie podobnych robót z ostatnich 3 lat.

 

Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty (wyciąg z KRS, zaświadczenie z ZUS , zaświadczenie z US)

 

Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie - „spełnia – nie spełnia”.

 

7.  Wadium – Zamawiający pobierze wadium w wysokości 2 000,00 zł.

 

8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

 

9.  Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 10.08.2009 roku do godz. 12.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu i miejscu o godz. 13.00

 

10.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetarguRemont stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okien i drzwi w środkowej oficynie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

 

Kielce 18 czerwca 2009 r

Ogłoszenie o przetargu

Remont stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okien i drzwi w środkowej oficynie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Kod CPV - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

1.  Zamawiający

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65

http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

2.  Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.  Przedmiot zamówienia

  a) Zakup, dostawa oraz montaż okien drewnianych w kolorze białym,w ilości 28 szt. o   łącznej powierzchni ok. 75 m2 . Ze względu na nietypowe wymiary i zabytkowy charakter   obiektu nowe okna powinny zachować wymiary, wygląd i podziały kwater w  dotychczasowym stylu ( do uzgodnienia z Zamawiającym)

  b) Zakup, dostawa oraz montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmuru ok. 17,5   m2 i zewnętrznych białych z blachy ok. 45 mb

  c) Zakup, dostawa oraz montaż drzwi drewnianych zewnętrznych dwuskrzydłowych w kolorze brązowym, w ilości 4 szt.  

  d) Demontaż starych okien, parapetów i drzwi

  e) Zamurowanie partii środkowych trzech wysokich okien – z wykonaniem w miejscu środkowego okna – płyciny, wgłębienie ok 10 cm (o pow. w sumie ok. 7 m2), ocieplenie   powierzchni pomalowane pół tonu ciemniej od elewacji. Uzupełnienie stropu do zamurowanej powierzchni ( ok 20 cm na całej szerokości okna)

  f) Zamontowanie nowego daszku nad otworem wejściowym – trójspadowego, pokrytego blachą płaską na rąbek ( pow. ok. 1,2 m2, w kolorze brązowym)

  g) Roboty tynkarskie i malarskie związane z naprawą ościeży

  h) Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia

  i) Wywóz starych okien i gruzu na wysypisko oraz złożenie ich na wysypisku

  j) Roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania

  Wszystkie prace wykonane będą z materiałów Wykonawcy.

4.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

5.  Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 30 września 2009 roku.

6.  Warunki udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych robót jak przedmiot zamówienia

Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i   dokumentów załączonych do oferty, szczegółowo wymienionych w SIWZ na   zasadzie - „spełnia – nie spełnia”.

7.  Wadium – nie dotyczy.

8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

9.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 9 lipca 2009 roku do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu i miejscu o godz. 13.00

10.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie nr 199860-2009

 


2009-08-20

 

Informacja o wyborze oferty na : Remont stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okien i drzwi w środkowej oficynie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

 

Umowa na: Remont stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana okien i drzwi w środkowej oficynie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach została zawarta w dniu 03.08.2009r z P.H.U PROMESA Sp. zo.o. 25-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 77, za cenę netto 62 660,00 zł

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na "Remont kapitalny garderób teatralnych z zapleczami oraz ich wyposażenie"

Kielce 08.04.2009 r.

 

Ogłoszenie o przetargu
na „Remont kapitalny garderób teatralnych z zapleczami oraz ich wyposażenie”


Klasyfikacja CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
36100000-2 Meble
36140000-4 Różne meble i wyposażenie

1.  Zamawiający

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel. 041 344 60 48, fax 041 344 47 65
http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

2.  Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.  Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń zaplecza sceny tj. garderób, korytarzy, świetlicy, zaplecza socjalnego wraz z ich wyposażeniem.
W zakres przewidywanych robót wchodzą prace rozbiórkowe, ogólnobudowlane, instalacyjne oraz wyposażeni pomieszczeń.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 31.08.2009r

6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy:
1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ( co najmniej 3 referencje z ostatnich 3 lat z wykonania robót o podobnym zakresie;
3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy.
Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione.
Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: „ spełnia – nie spełnia”.

7.  Wadium – nie wymagane

8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni

9.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 5 maja 2009 r. do godz.12.00.

10.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani zastosowania aukcji elektronicznej.


Ogłoszenie na portalu UZP nr .59907-2009


2009-06-15

Informacja o wyborze oferty  na "Remont kapitalny garderób teatralnych z zapleczami oraz ich wyposażenie"

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „MAGAD”, 25-414 Kielce,ul. Warszawska 166/32.
W 30 dniowym terminie związania ofertą nie doszło do podpisania umowy z winy oferenta.


2009-06-19

Informacja o wyborze oferty na "Remont kapitalny garderób teatralnych z zapleczami oraz ich wyposażenie"

Umowa została zawarta w dniu 15.06.2009 roku z Zakładem Remontowo – Budowlanym „Zagórski”, 25-018 Kielce, ul. Żytnia 20/2, za kwotę netto 172 049,12 zł.